Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. Zowel door politici als door de pers wordt de Rekenkamer als gezaghebbend op dit gebied beschouwd. Saskia Stuiveling is de huidige president van de Rekenkamer. De samenstelling, taken en werkwijze van de Rekenkamer zijn geregeld in de Comptabiliteitswet.

1.

Taken en bevoegdheden

De Algemene Rekenkamer controleert achteraf de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid. Zo kijkt de Rekenkamer of geld terecht is uitgegeven en ook of het goed besteed is. De laatste jaren besteedt de Rekenkamer steeds meer aandacht aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het financieel beheer bij de overheid.

De Rekenkamer mag op grond van de Comptabiliteitswet ook onderzoek doen bij zogenaamde rechtspersonen met een wettelijke taak (bijvoorbeeld in de zorg en in de sociale zekerheid), maar heeft op grond van deze wet geen bevoegdheden bij zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die geen RWT zijn.

De Rekenkamer heeft volgens de Comptabiliteitswet ook bevoegdheden bij:

  • naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de staat het gehele of nagenoeg het gehele geplaatste aandelenkapitaal houdt;
  • andere naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en waarvan de staat ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, indien daarmede een groter financieel belang is gemoeid dan een door de minister van Financiën vast te stellen bedrag;
  • rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waaraan de staat of een derde voor rekening of risico van de staat rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verleend.

2.

Positie

De Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat en controleert de regering achteraf. De Rekenkamer bepaalt zijn eigen onderzoekagenda. Kamerleden of bewindslieden kunnen de Rekenkamer vragen onderzoek naar een bepaald onderwerp te verrichten, maar kunnen daartoe geen opdracht geven.

Het bestuur van de Algemene Rekenkamer bestaat uit drie collegeleden. De drie leden van de Rekenkamer worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd, op voordracht van de Tweede Kamer. Ook de president van de Rekenkamer (één van de leden) wordt bij koninklijk besluit benoemd.

3.

Invloed en prestaties

Veel Rekenkamerrapporten worden uitgebreid behandeld in de Tweede Kamer en hebben dan ook een grote invloed. De laatste jaren heeft de Rekenkamer bijvoorbeeld belangrijke rapporten gepubliceerd over de gang van zaken rond de ESF-gelden en de financiële relaties van het Rijk met grote ondernemingen. In februari 2003 heeft de Rekenkamer een kritisch rapport over fraude in het HBO gepubliceerd.

Jaarlijks brengt de Rekenkamer ook de zogenaamde rapporten bij de financiële verantwoordingen van de ministeries uit.

4.

Kerngegevens

Bij de Rekenkamer werken ongeveer 300 mensen. President is drs. Saskia J. Stuiveling. Leden zijn drs. C.C.M. (Kees) Vendrik en A.P. (Arno) Visser.

Adresgegevens

Algemene Rekenkamer

Postadres:

Postbus 20015

2500 EA Den Haag

Bezoekadres:

Lange Voorhout 8

2514 ED Den Haag

Tel.: 070-3424344

Fax: 070-3424130

E-mail: voorlichting@rekenkamer.nl


 

                                                                                                                                                                         

 
 

Inhoud

  • Contact
  • Home