Nederlandse Grondwet:
Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 22 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven. - Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 211

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nr. 37

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ARIB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 15 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 15 komt het eerste lid, onderdeel a, als volgt te luiden:

 • a. 
  voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning is geweigerd, geschorst of ingetrokken op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a tot en met g, artikel 17 of artikel 18, gedurende een periode van vijf jaar na de weigering, schorsing of intrekking;.

II

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

Artikel 20

 • 1. 
  Er is een landelijk register van vergunningen voor prostitutiebe-drijven, onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.
 • 2. 
  In het register worden opgenomen:
 • a. 
  beschikkingen, houdende weigering, schorsing of intrekking van een vergunning voor een prostitutiebedrijf, voor zover daartoe is besloten op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a tot en met g, artikel 17 of artikel 18, en
 • b. 
  verleende en gewijzigde vergunningen voor escortbedrijven.
 • 3. 
  De burgemeester die een vergunning heeft geweigerd, geschorst of ingetrokken als bedoeld in het tweede lid, onder a, of een vergunning als bedoeld in het tweede lid, onder b, heeft verleend of gewijzigd, meldt dit onverwijld bij het register onder vermelding van de grond daarvoor, en de bij de vergunningaanvraag vermelde gegevens.
 • 4. 
  Gegevens uit het register worden uitsluitend verstrekt aan:
 • a. 
  de burgemeester die een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 11 heeft ontvangen, of die een vergunning voor een prostitutie-bedrijf heeft verleend, uitsluitend ter beoordeling van die aanvraag of de voortzetting van die vergunning;
 • b. 
  de toezichthouders, bedoeld in artikel 27, en de ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, uitsluitend voor het toezicht op prostitutiebedrijven, en
 • c. 
  Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitsluitend ten behoeve van de taakuitoefening, bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, door het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
 • 5. 
  De beheerder van het register draagt ervoor zorg dat eenieder zich ervan kan vergewissen of een escortbedrijf beschikt over een vergunning.
 • 6. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het eerste tot en met vijfde lid, en over hetgeen wordt opgeslagen in het register.

III

Het opschrift van hoofdstuk 3, paragraaf 3, vervalt IV

Artikel 26 vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven in te laten richten. Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag kan het van belang zijn om te weten of een burgemeester een exploitant eerder een vergunning heeft geweigerd, of diens vergunning heeft geschorst of ingetrokken. Met het register kan worden voorkomen dat malafide ondernemers in een andere gemeente hun praktijken kunnen voortzetten. De genoemde praktijken moeten zo ernstig zijn geweest dat die hebben geleid tot het weigeren, schorsen of intrekken van een vergunning. Het is voor een burgemeester in dit kader niet van belang om te weten of een vergunning is geweigerd, geschorst of ingetrokken vanwege een nul- of maximumbeleid. Een beschikking tot weigering, schorsing of intrekking van een vergunning voor een prostitutiebedrijf wordt slechts opgenomen in het register indien de beschikking is genomen op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a tot en met g, artikel 17 of artikel 18.

In dit amendement wordt het huidige artikel 26, omtrent het landelijk register voor escortbedrijven, geďntegreerd. Zodoende kan het huidige artikel 26 komen te vervallen.

Het register zal niet algemeen raadpleegbaar zijn. Gegevens uit het register worden uitsluitend verstrekt aan bepaalde, in het artikel vastgestelde – groepen van – personen die de gegevens slechts voor bepaalde doeleinden mogen gebruiken.

Arib

 
 

2.

Meer informatie

 
 

                                                                                                                                                                         

Officiële titel Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) ; Amendement; Gewijzigd amendement Arib ter vervanging van nr. 22 over de inrichting van een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven.
Documentdatum 15-03-2011
Publicatiedatum 15-03-2011
Nummer KST3221137
Kenmerk 32211, nr. 37
 

Inhoud

 • Contact
 • Home