Voorwoord bij eerste uitgave

De voorliggende uitgave is het resultaat van een initiatief van de vakgroepen Politieke Wetenschappen en Empirische Sociologie van de Rijksuniversiteit te Leiden, te samen met een aantal deskundigen werkzaam in Leiden en elders.

Zij bevat gegevens over de ontwikkelingen in de politiek en samenleving in Nederland, waarbij zowel het verleden als het heden ruime aandacht krijgt. Zij biedt wegwijzers in de literatuur. Zij attendeert op vindplaatsen van origineel bronnenmateriaal en signaleert resultaten van lopend wetenschappelijk onderzoek.

Deze uitgave is bestemd voor wetenschappelijke onderzoekers in universiteiten en daarbuiten, voor docenten en studenten in het voorbereidend hoger en hoger onderwijs, voor functionarissen werkzaam bij de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, voor journalisten verbonden aan de omroep, dag- of weekbladpers, en voor ieder die in ontwikkelingen in de politiek en samenleving geïnteresseerd is.

Aangezien het te bestrijken terrein telkens aan veranderingen onderhevig is, is er gekozen voor een losbladige uitgave. Tenminste eenmaal per jaar zal al het tot dan toe beschikbare materiaal worden herzien en aangevuld.

Aan de publicatie gingen jaren van voorbereiding vooraf.

Een eerste opzet werd gemaakt voor een feitenboek over ontwikkelingen in de Nederlandse politiek door prof. Dr. I. Lipschits (thans hoogleraar in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen) en prof. Dr. H. Daalder (hoogleraar in de politieke Wetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden).

Op hun initiatief verzamelde mevrouw drs. W.P. Seckers en drs. P.W. Meerts tal van historische tijdreeksen. Daarna werd besloten dit feitenmateriaal te combineren met een opzet voor een uitgave die men zou kunnen betitelen als Apparaat voor de studie van de Nederlandse politiek. Dr. K.L.L.M. Dittrich kwam daarbij de redactie versterken. Onder leiding van Daalder en Dittrich brachten vooral mevrouw drs. M.L. Goei en drs. J.G. Gosman tal van gegevens voor deze uitgave bijeen. Daarbij verleende de Rijksuniversiteit te Limburg, waarheen Dittrich in 1981 van Leiden uit verhuisde, op verschillende manieren steun, zoals het Leidsch Universiteitsfonds dit eerder gedaan had.

In overleg met prof. Dr.C.J.M. Schuyt (hoogleraar in de empirische sociologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden) werd vervolgens besloten de aanvankelijke opzet van een Compendium voor de Nederlandse politiek uit te breiden tot een Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Aangezien de samenstelling van dit werk deskundigheid op tal ven terreinen vereist, is besloten de kernredactie met een aantal rubrieksredacteuren aan te vullen. Naast de op het titelblad vermelde personen, zullen in de toekomst nog andere rubrieksredacteuren worden aangezocht. Wegens zijn benoeming tot lid van het College van bestuur van de Rijksuniversiteit Limburg heeft dr. Dittrich in januari 1986 moeten besluiten zijn lidmaatschap van de kernredactie neer te leggen.

Een werk, zo omvattend als dit, zal niet op alle punten direct even volledige gegevens bevatten. De samenstellers hebben gepoogd het voorhanden materiaal zo zorgvuldig mogelijk te bewerken. De kernredactie en rubrieksredacteuren zullen het op prijs stellen suggesties en reacties van gebruikers te ontvangen, waarmee bij toekomstige aanvullingen en vervangingen in deze uitgave rekening kan worden gehouden.

 

Leiden, april 1986

H. Daalder

C.J.M. Schuyt