Kosten van criminaliteit

In een publicatie van Schreuders e.a (M. M. Schreuders, F. W. M. Huls, W. M. Garnier en K. E. Swierstra, red., Criminaliteit en rechtshandhaving 1999; ontwikkelingen en samenhangen, Den Haag, 1999) is een overzicht opgenomen van de kosten van criminaliteit op jaarbasis.

Wij zullen ons hier beperken tot een uitsplitsing van de kosten van de rechtshandhaving. Deze bedragen circa 9,5 miljard gulden. De overige maatschappelijke kosten van criminaliteit laten wij buiten beschouwing. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op preventie door het bedrijfsleven, kosten van criminaliteit voor gezinshuishoudingen en fraude. De raming daarvan komt uit op een bedrag van 11 miljard gulden. In werkelijkheid zal het bedrag een stuk hoger liggen.

De hieronder genoemde cijfers hebben – tenzij anders aangegeven – betrekking op het jaar 1998.

1.

Indeling

4.5.1  Kosten van preventie
4.5.2  Kosten van opsporing
4.5.3  Kosten van vervolging
4.5.4  Kosten van berechting
4.5.5  Kosten van de ten uitvoer­leg­ging van sancties
4.5.6  Nazorg door de reclassering
4.5.7  Totale kosten van de rechts­hand­having