Antwoorden op vragen CDA over het schenden van het bankgeheim door Interpay (2040500410)

publicatie datum 10 november 2004
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Financiën
kamerleden M.G.E. (Myra) Koomen
P.H. (Pieter) Omtzigt
partijen Christen-Democratisch Appèl

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

295

Vragen van de leden Koomen en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Financiën over het schenden van het bankgeheim door Interpay.(Ingezonden 27september 2004)

1

Heeft de monopolist Interpay toegang tot de bankrekeningnummers,

adresgegevens en saldo-informatie van alle bankrekeninghouders in

Nederland?

2

Is het waar dat Interpay, tegen betaling, deze informatie levert aan derden, bijvoorbeeld ter controle van adressen, zoals aangegeven in een brief van het College bescherming persoonsgegevens van woensdag 22 september jl. aan de banken?

3

Aan welke instanties heeft Interpay het afgelopen jaar informatie verstrekt, die niet strikt verband houdt met het uitvoeren van een betalingsopdracht? Welke informatie (bijvoorbeeld rekeningnummers, adres- en saldo-informatie) betreft het in deze gevallen?

4

Deelt u de mening dat dit een grove schending is van de gedragscode van banken? Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat instanties, die gegevens in handen gekregen hebben, deze zullen gebruiken? Hoe gaat u samen met de banken het vertrouwen in een essentieel onderdeel van ons betalingssysteem herstellen?

Antwoord

Antwoord van minister Zalm (Financiën). (Ontvangen 1 november 2004)

1

Interpay is eigendom van de aangesloten banken en vervult in hun opdracht een centrale rol in de verwerking van het interbancaire betalingsverkeer in Nederland. Interpay heeft toegang tot adresgegevens en bankrekeningnummers van bankcliënten, maar geen toegang tot saldogegevens.

2

De brief van het College bescherming persoonsgegevens heeft betrekking op de verificatieservice waarvan partijen als liefdadigheidsinstellingen (tegen betaling) gebruik kunnen maken om de actualiteit van hun adresgegevens te verifiëren.

3

Van het verstrekken of verkopen van saldo-informatie en rekeningnummers aan derden is geen sprake. De verificatieservice heeft enkel als doel om adresgegevens te corrigeren. Het gaat daarbij uitsluitend om de levering van naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Deze informatie wordt alleen verstrekt aan liefdadigheidsinstellingen en overheidsinstellingen.

4

Naar aanleiding van een klacht heeft het College bescherming persoonsgegevens een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop dit in de praktijk verloopt. Het College heeft vastgesteld dat aangeleverde gegevens door minstens één charitatieve instelling werden gebruikt voor commerciële adrescontrole: het op systematische wijze opschonen en actualiseren van adressenbestanden. Het College is in dit licht tot de conclusie gekomen dat de huidige praktijk in strijd is met de sectorbrede Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Het College en de banken voeren overleg over de wijze waarop dit probleem kan worden opgelost. Tot die tijd is de service tijdelijk opgeschort voor zover hieraan geen wettelijke verplichtingen ten grondslag liggen. Verdere maatregelen zijn vooralsnog dan ook niet noodzakelijk.

KVR21517 2040500410 0405tkkvr295 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2004

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, Aanhangsel

615