Antwoorden op vragen PVV over een klacht van de ambassadeur van Saoedi-Arabië over uitspraken van het lid Wilders over de Profeet Mohammed en de Koran

publicatie datum 15 maart 2007
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Buitenlandse Zaken
kamerleden G. (Geert) Wilders
partijen Partij voor de Vrijheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

925

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende een klacht van de ambassadeur van Saoedi-Arabië over uitspraken van het lid Wilders over de Profeet Mohammed en de Koran. (Ingezonden 21 februari 2007)

1

Is het waar dat de ambassadeur van Saoedi-Arabië heeft geklaagd over uitspraken mijnerzijds over de Profeet Mohammed en de Koran? Wat was de aard van de klacht? Bij wie en wanneer is geklaagd? Wat was uw reactie daarop?

2

Is de berichtgeving waar dat de Saoedische ambassadeur heeft geëist dat de door mij gemaakte opmerkingen terzake worden ingetrokken en dat ik een excuus aan de moslims zou moeten aanbieden1? Wat was uw reactie daarop?

3

Is de ambassadeur van Saoedi-Arabië indringend verteld dat Nederland een parlementaire democratie is met rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die vrij zijn hun mening te verkondigen, dit in tegenstelling tot Saoedi-Arabië waar democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst volledig ontbreken? Zo neen, waarom niet?

4

Heeft u duidelijk stelling genomen vóór de vrijheid van meningsuiting in Nederland en tegen de Saoedische bemoeienis met binnenlandse politieke aangelegenheden? Zo ja, op welke wijze heeft u dit de Saoedische ambassadeur te verstaan gegeven? Zo neen, waarom niet?

5

Bent u bereid op korte termijn de Saoedische ambassadeur te ontbieden en van hem te eisen zich niet langer met binnenlandse politieke aangelegenheden te bemoeien? Bent u bereid, indien de Saoedische ambassadeur dit weigert toe te zeggen, hem uit te wijzen en de Nederlandse ambassadeur uit Saoedi-Arabië terug te roepen?

6

Bent u tevens bereid tijdens een mogelijk volgend onderhoud met de Saoedische ambassadeur namens mij aan te geven dat excuses mijnerzijds niet aan de orde zijn en dat ik geen woord zal terugnemen van hetgeen ik heb gezegd?

1 http://www.muslimnews.co.uk/news/ news.php?article=12370.

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 6 maart 2007)

1 t/m 6

Er is geen sprake van een klacht van de ambassadeur van Saoedi-Arabië. Wel heeft de ambassadeur laten weten gekwetst te zijn door de uitspraken van het lid Wilders. Hij gaf hierbij tezelfdertijd aan zeer wel bekend te zijn met de vrijheid van meningsuiting in Nederland en overwoog, noch eiste verdere stappen. Tegen deze achtergrond heeft mijn ambtvoorganger zich ertoe beperkt de Saoedische ambassadeur op hoog-ambtelijk niveau te doen ontvangen. De ambassadeur is erop gewezen dat Kamerleden geheel vrij zijn hun mening te uiten. Tevens is de ambassadeur bij deze gelegenheid te kennen gegeven dat de uitspraken van het lid Wilders geen weerspiegeling zijn van het regeringsstandpunt.

KVR27448 2060708060 0607tkkvr925 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2007

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, Aanhangsel

1977