Antwoorden op vragen GL over de uitspraken van zwemcoach Jacco Verhaeren

publicatie datum 21 maart 2008
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Buitenlandse Zaken
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
kamerleden M. (Mariko) Peters
partijen GroenLinks

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1665

Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitspraken van zwemcoach Jacco Verhaeren. (Ingezonden 28 februari 2008)

1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van zwemcoach Jacco Verhaeren dat sporters en begeleiding een brief hebben ontvangen van het NOC*NCF, waarin staat dat ze in de problemen kunnen komen wanneer ze zich tijdens de Olympische Spelen kritisch uitlaten over de mensenrechten- of politieke situatie in China?1

2

Deelt u de mening van het NOC*NSF dat het gevaar bestaat dat sporters worden opgepakt wanneer zij zich kritisch uitlaten over de mensenrechten- of politieke situatie in China?

3

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat sporters zich tijdens de Olympische Spelen vrij kunnen uitlaten over alle onderwerpen, dus ook over de mensenrechten- en politieke situatie? Zo ja, wat gaat u doen om de vrijheid van meningsuiting van Nederlandse sporters op de Olympische Spelen te garanderen?

4

Kunt u garanderen dat Nederlandse sporters, die dat willen zich tijdens de Olympische Spelen vrij kunnen uitspreken over alle zaken die zij van belang achten zonder bang te hoeven zijn hier door de Chinese overheid in belemmerd te worden of het risico te lopen hiervoor ondervraagd en/of opgepakt te worden?

1  Uitzending van NOVA op 23 februari jl.

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 13 maart 2008)

1

Ja. Wij merken daarbij op dat NOC*NSF de sporters niet per brief maar tijdens voorlichtingsbijeenkomsten heeft geïnformeerd. In de voorlichting wordt ook duidelijk gemaakt dat het IOC persoonlijke opvattingen in interviews en op weblogs toestaat.

2 t/m 4

De regering is van mening dat de vrijheid van meningsuiting net als de overige burger- en politieke rechten universeel is, en dus ook van toepassing moet zijn voor Nederlandse sporters die actief zijn tijdens de Olympische Spelen in China. Nederland dringt bij de Chinese autoriteiten stelselmatig aan

op verbetering van de situatie met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat Chinese autoriteiten maatregelen nemen indien buitenlanders, waaronder sporters, zich kritisch uitlaten over de mensenrechten- of politieke situatie in China op een wijze die de Chinese autoriteiten onwelgevallig is. De mogelijkheden voor de Nederlandse autoriteiten om maatregelen te nemen om dit te voorkomen zijn beperkt. De sporters die namens Nederland deelnemen aan de Olympische Spelen bevinden zich immers op Chinees grondgebied. Dat betekent dat zij zich in principe hebben te houden aan de wetten en regels van de Chinese Volksrepubliek. Daarnaast zijn er regels van het IOC over commerciële en politieke uitingen van sporters in interviews en op weblogs tijdens de Olympische Spelen. Sporters leggen zich tevoren vast deze regels te respecteren. NOC*NSF informeert de sporters over de reikwijdte van deze regels.

KVR31242 2070812990 0708tkkvr1665 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel

3381