Antwoorden op vragen D66 over het bericht dat Amerikaanse bodyscanners data kunnen opslaan en versturen

publicatie datum 11 februari 2010
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Justitie
kamerleden A. (Alexander) Pechtold
partijen Democraten 66

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1465

Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Justitie over het bericht dat Amerikaanse bodyscanners data kunnen opslaan en versturen. (Ingezonden 20 januari 2010)

1

Bent u bekend met het bericht

«Mixed Signals on Airport

Scanners»?1

2

Bent u bekend met de specificaties van het aanbestedingsdocument voor «whole body imager devices» dat de Amerikaanse autoriteiten hebben

vrijgegeven?2

3

Kunt u in detail de bevoegdheidsverdeling tussen Schiphol en de verschillende andere organisaties (waaronder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en het ministerie van Justitie) beschrijven?

4

Kunt u inzicht verschaffen in de specificaties die in Nederland zijn gebruikt om de bodyscanners voor Schiphol te bestellen?

5

Voldoen de door Schiphol bestelde bodyscanners aan de eisen, zoals die in het «Transportation Security

Administration procurement»-document zijn opgesteld?3 Zo nee, op welke punten voldoen de bestelde scanners daar niet aan?

6

Kunnen de millimeter wavescanners die Schiphol besteld heeft gegevens opslaan en/of versturen?

7

Kunt u uitsluiten dat bodyscanners

die in Nederland geplaatst zullen

worden de mogelijkheid hebben om

gegevens op te slaan en/of te

versturen?

1  The New York Times, 13 januari 2010: «Mixed Signals on Airort Scanners» http://www.nytimes.com/2010/01/13/us/ 13scanners.html?scp=1&sq=bodyscanners& st=cse

2  U.S. Department of Homeland Security, 23 september 2008: «Procurement Specification for Whole Body Imager Devices for Checkpoint Operations», blz. 16. http://epic.org/open_gov/foia/TSA_ Procurement_Specs.pdf

3  NRC Handelsblad, 4 januari 2010: «Schiphol bestelt zestig nieuwe scanners» http://www.nrc.nl/binnenland/ article2450670.ece/Schiphol_bestelt_ zestig_nieuwe_scanners

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 3 februari 2010)

1 Ja.

2 Ja.

3

De minister van Justitie is op grond van de Luchtvaartwet de verantwoordelijke minister voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de minister het gezag over de beveiligingstaak. Deze taak wordt ambtelijk uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Op grond van de Luchtvaartwet is het de verantwoordelijkheid van de exploitant van de luchthaven Schiphol om ten aanzien van de beveiliging van de burgerluchtvaart de nodige voorzieningen te treffen om te voorkomen dat personen of bagage aan boord van een luchtvaartuig gaan zonder dat deze zijn onderworpen aan een controle overeenkomstig de Luchtvaartwet. De luchthaven huurt voor het uitvoeren van de beveiligingscontrole private beveiligingsbedrijven in. Op grond van de Politiewet 1993 is de Koninklijke Marechaussee belast met de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en andere aangewezen luchtvaartterreinen. De politietaak van de Koninklijke Marechaussee omvat tevens de (gewapende) beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische

KVR39245 2010Z01064 0910tkkvr1465 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

3125

aanslagen onder het gezag van de minister van Justitie. In de Luchtvaartwet is neergelegd dat de Koninklijke Marechaussee is belast met het toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot de beveiliging van de burgerluchtvaart op luchtvaartterreinen door de private partijen. De minister van Justitie kan daartoe aanwijzingen geven. Daarnaast kunnen ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee ook door de minister van Justitie gemandateerde bevoegdheden uitoefenen, zoals het toepassen van bestuursdwang en het behandelen van klachten tegen beveiligingspersoneel. Een uitgebreide uiteenzetting van de verantwoordelijkheden van de publieke en private partijen treft u aan in de brief van 11 april 2005 (TK 2004–2005, 24 804, nr. 27).

4 en 5

De introductie van security scans op Schiphol in het kader van een proef met nieuwe technologieën is in een nauwe samenwerking tussen de Douane, Amsterdam Airport Schiphol en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding tot stand gekomen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht geschonken aan aspecten met betrekking tot dataprotectie, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en gezondheid. De in Nederland gebruikte specificaties ten aanzien van de prestatie-eisen vloeien voort uit door de European Civil Aviation Conference Technical Task Force vastgestelde specificaties waaraan security scans moeten voldoen. Deze specificaties zijn geclassificeerd; ik kan deze derhalve niet vrijgeven. Overigens, ook de Amerikaanse eisen ten aanzien van prestaties zijn geclassificeerd en derhalve in het TSA-document gecensureerd (pagina’s 4, 17 en 18). Het maken van een vergelijking met de specificaties ten aanzien van prestaties in het «Transportation Security Administration

procurement»-document is dan ook niet mogelijk.

De aanschaf van de door het ministerie van Justitie ten aanzien van prestaties goedgekeurde security scans valt krachtens de Luchtvaartwet onder verantwoordelijkheid van Amsterdam Airport Schiphol. Derhalve kan door mij geen inzicht worden verschaft in de additionele

specificaties (zoals t.a.v. gewicht, omvang, gebruikte voltages, etc.) die Amsterdam Airport Schiphol bij de bestelling heeft gebruikt.

6 en 7

Het opslaan van gegevens is alleen mogelijk indien er naast de computer die ruwe scangegevens analyseert extra randapparatuur op de security scans wordt aangesloten die specifiek geschikt is voor het opslaan en/of versturen van gegevens. Deze extra randapparatuur wordt in Nederland alleen in een laboratoriumomgeving voor testdoeleinden ingezet. Met de security scan zonder deze extra randapparatuur is het opslaan en versturen van scangegevens niet mogelijk. De machines die in de operatie op de luchthaven Schiphol worden gebruikt beschikken niet over deze extra randapparatuur. Ik heb dit vanaf het begin van de inzet van security scans op Schiphol ook nooit wenselijk geacht.

In de modus waarin de machines op Schiphol worden gebruikt worden, anders dan bij eerdere proefnemingen op Schiphol, geen beelden van passagiers gegenereerd. De computer analyseert de ruwe scangegevens en geeft eventueel op het lichaam van de passagier aangetroffen voorwerpen grafisch op een schematisch weergave van een mens weer. Zoals eerder vermeld is het opslaan van de ruwe scangegevens zonder extra apparatuur niet mogelijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

3126