Antwoorden op vragen PVV over de uitlating van rector-magnificus Van der Heijden over een politicus die zou spreken over een tsunami van moslims

publicatie datum 30 maart 2010
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
kamerleden M. (Martin) Bosma
partijen Partij voor de Vrijheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1762

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitlating van rector-magnificus Van der Heijden over een politicus die zou spreken over een tsunami van moslims. (Ingezonden 12 februari 2010)

1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de rector-magnificus de heer Paul van der Heijden van de Universiteit Leiden bij de recente diësviering op 8 februari 2010?1

2

Deelt u de inschatting dat dit PvdA-lid met zijn opmerking over «een politicus» die spreekt van een «tsunami van moslims» refereert aan Geert Wilders, die in werkelijkheid heeft gesproken over een «tsunami van islamisering» – iets totaal anders?

3

Deelt u de mening dat de kern van wetenschap altijd respect voor feiten dient te zijn?

4

Deelt u de mening dat als Van der

Heijden in zijn rede vaststelt:

«emoties en wetenschap gaan niet

altijd goed samen», dat dit vooral

geïllustreerd wordt door zijn eigen

woorden?

5

Had de rector-magnificus zijn

kostbare tijd niet beter kunnen

gebruiken voor openbaar eerherstel van professor Wouter Buikhuisen die op de Universiteit Leiden zo zwaar werd getroffen door de linkse terreur?

1 Universiteit Leiden, 8 februari 2010: «Viering 435e dies natalis en 87e lustrum» http://www.leidenuniv.nl/dies2010/

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart

(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 2 maart 2010)

1 Ja.

2

Ik spreek mij niet uit over de bedoelingen van een opmerking van een persoon.

3 Ja.

4

Ik heb daarover geen opvatting. Zie

ook het antwoord op vraag 2.

5

Op welke wijze de rector-magnificus

zijn tijd besteed is aan hem.

KVR39588 2010Z02874 0910tkkvr1762 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

3777