34716, nr. I - Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Deze motie werd op 13 november 2018 ingediend door het Eerste Kamerlid Ton Rombouts (CDA) bij de behandeling van het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) en was mede ondertekend door Joris Backer (D66), Hans Engels (D66), Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD), Roel Kuiper (CU) en Greetje de Vries-Leggedoor (CDA).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit, dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die

recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van alle burgers.

 
status: De motie is op 20 november 2018 aangenomen. De SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en D66 stemden voor. GroenLinks, 50PLUS, de SP en de PVV stemden tegen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

1 13 november 2018, motie, nr. I     KST34716I
Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters
 
1 13 november 2018, behandeling, 34716; 34716; I; 34716; J     HEK20182019-7-4
Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester
vergadering: 13 november 2018
 
1 16 november 2018, brief, nr. K     KST34716K
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met reactie op de motie-Rombouts c.s. (EK 34 716, I) - Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
 
1 20 november 2018, stemming(en), 34716; I     HEK20182019-8-7
Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester aangenomen
vergadering: 20 november 2018
 

2.

Dossier