Artikel 195: Publicatie jaarlijksche reekeningen

194
Artikel 195
196

Ieder Gemeente-Bestuur maakt deszelfs jaarlijksche reekeningen van den plaatslijken Ontvang en Uitgave openbaar, op de wijze, bij het Reglement bepaald.