Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment dertien wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, zeven zijn door de regering ingediend. Daarnaast is er een internetconsultatie afgerond voor één wijzigingsvoorstel.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Tweede lezing TK

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

35.784

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

35.786

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

35.790

regering

2014

Herijking tweede lezing grondwetswijziging

35.789

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen

35.785

regering

2020

Correctief referendum

35.729

initiatief

2019

'Handicap' en 'seksuele geaardheid' als antidiscriminatiegronden

35.741

initiatief

2010

Eerste lezing EK

     

Zittingsduur Eerste Kamer

35.532

regering

2020

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering

35.533

regering

2020

Eerste lezing TK

     

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

35.144

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

Toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen onderwijs

35.924

initiatief

2021

*Naast deze dertien voorstellen is ook een voorstel in eerste lezing afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Dit voorstel is per 1 april 2021 ingediend voor een tweede lezing.

 

Internetconsultatie afgerond

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad

-

regering

2019

2.

Ontwikkelingen in 2021

Het wetsvoorstel Constitutionele verankering EU-lidmaatschap is op 15 februari 2021 door de Tweede Kamer verworpen.

3.

Ontwikkelingen in 2019

Het wetsvoorstel tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.