Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment twaalf wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Vijf daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, zeven zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Herijking tweede lezing grondwetswijziging

35.419

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen

35.418

regering

2020

Correctief referendum

35.129

initiatief

2019

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

Eerste lezing EK

     

Zittingsduur Eerste Kamer

35.532

regering

2020

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering

35.533

regering

2020

Eerste lezing TK

     

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

35.144

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

*Naast deze dertien voorstellen is ook voorstel in eerste lezing afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Dit voorstel wacht nu op tweede lezing.

 

Internetconsultatie afgerond

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad

-

regering

2019

2.

Ontwikkelingen in 2021

Het wetsvoorstel Constitutionele verankering EU-lidmaatschap is op 15 februari 2021 door de Tweede Kamer verworpen.

3.

Ontwikkelingen in 2019

Het wetsvoorstel tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.