Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment zeven wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Vijf daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, twee zijn door de regering ingediend. Daarnaast is er een internetconsultatie afgerond voor één wijzigingsvoorstel.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

beginjaar

Eerste lezing EK

     

Zittingsduur Eerste Kamer

35.532

regering

2020

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering

35.533

regering

2020

Eerste lezing TK

     

Correctief referendum

36.160

initiatief

2022

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

35.144

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

Toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen onderwijs

35.924

initiatief

2021

Wacht op indiening in eerste lezing

     

Recht op eerbiediging van het gezinsleven

 

initiatief

2023

2.

Ontwikkelingen in 2023

In januari 2023 rondde de Eerste Kamer het tweede lezingsvoorstel af over het toevoegen van 'handicap' en 'seksuele gerichtheid' aan de discrimnatieverboden van artikel 1.

Het voorstel tot wijziging van de voordracht van benoeming van leden van de Hoge Raad werd na een kritisch advies van de Raad van State in februari 2023 ingetrokken door de regering.

3.

Ontwikkelingen in 2022

Het gesplitste initiatiefvoorstel-Leijten over het correctief referendum is op 5 juli 2022 door de Tweede Kamer in tweede lezing verworpen.

In het Staatsblad zijn verschenen de wetten over:

Kiescollege Eerste Kamerverkiezingen voor kiezers buiten Nederland (18 augustus 2022)

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (30 augustus 2022)

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt (30 augustus 2022)

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim (30 augustus 2022)

Herijking tweede lezing grondwetswijziging (30 augustus 2022)

Vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (30 augustus 2022)

4.

Ontwikkelingen in 2021

Het wetsvoorstel Constitutionele verankering EU-lidmaatschap is op 15 februari 2021 door de Tweede Kamer verworpen.