Grondwetgeving in behandeling

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment elf wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, vijf zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Eerste lezing TK

     

Herijking tweede lezing grondwetswijziging

35.419

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen

35.418

regering

2020

Constitutionele verankering EU-lidmaatschap

35.202

initiatief

2019

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers

35.144

initiatief

2019

Correctief referendum

35.129

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

*Naast deze elf voorstellen is ook voorstel in eerste lezing in behandeling om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren.

Ontwikkelingen in 2019

In het najaar van 2019 is een aantal voorstellen voor wijziging van de Grondwet in internetconsultatie geweest. Twee van deze internetconsultaties, de herijking van de Grondwetsherziengprocedure en de inrichting kiescollege zijn in maart 2020 als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

In december 2019 gaf het kabinet opnieuw een voorstel in internetconsultatie.

 
 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Internetconsultatie afgerond

     

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad

-

regering

2019

Zittingsduur Eerste Kamer

-

regering

2019

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering

-

regering

2019

Het wetsvoorstel tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.