Recht op eerbiediging van het gezinsleven

Er is een wijzigingsvoorstel i voor de verankering van het gezin in de Grondwet. In het voorstel staat het recht op de eerbiediging van het gezinsleven vastgelegd, waarbij de wet regels stelt omtrent de economische, sociale en culturele bescherming van het gezin. Het voorstel is afkomstig van SGP-Kamerlid Chris Stoffer i.

Met het voorstel zou na artikel 10 i een bepaling worden toegevoegd aan de Grondwet. Naast de eerbiediging van het gezin wordt daarin ook het recht van kinderen om hun biologische ouders te kennen vastgelegd. Bovendien moet de regering jaarlijks verslag doen van de staat van het gezin aan de Staten-Generaal. In de wet worden uitzonderingen op het recht op eerbiediging van het gezinsleven vastgelegd. Volgens het voorstel gaat dat om gevallen waarin de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van het kind ernstig worden bedreigd.

Het wijzigingsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Er heeft wel een internetconsultatie i plaatsgevonden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Het voorstel

In het wetsvoorstel wordt artikel 10 gewijzigd. Aan artikel 10 i wordt lid 10A toegevoegd. Die komt als volgt te luiden:

 
 • 1. 
  Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn gezinsleven, behoudens bij de wet te bepalen gevallen waarin de lichamelijke, geestelijke of morele belangen van het kind ernstig worden bedreigd.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent de economische, sociale en culturele bescherming van het gezin.
 • 3. 
  Kinderen hebben het recht hun biologische ouders te kennen, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen.
 • 4. 
  De regering doet jaarlijks verslag van de staat van het gezin aan de Staten-Generaal.

2.

Historische ontwikkeling

Het wijzigingsvoorstel komt van SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Hij wil het gezin toevoegen aan artikel 10 van de Grondwet, waarin het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd. Hij is van mening dat er in de Nederlandse politiek te weinig aandacht is voor het gezin.

Zijn argument voor het wijzigingsvoorstel is dat in veel andere landen het gezin wel nadrukkelijk wordt genoemd in de Grondwet en dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ‘het recht op familieleven’ ook staat vastgelegd.

3.

Meer informatie