Grondwet van 2022/2023: borging rechtsstaat, getrapt stemrecht niet-ingezetenen Eerste Kamer en uitbreiding non-discriminatiegronden

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetswijziging van 2022 en 2023

Na de grote herziening van de Grondwet in 1983 is de Grondwet nog een aantal malen gewijzigd. De meest recente herziening kwam in 2022 en 2023 tot stand. Het ging om de toevoeging van een algemene bepaling en om een aantal kleine (redactionele) aanpassingen. De meest daarvan in het oog springende wijziging is de mogelijkheid dat Nederlanders die in het buitenland wonen via een kiescollege ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer krijgen.

De aanpassingen die in 2022 van kracht werden op een rijtje:

  • het opnemen van een algemene bepaling i voor artikel 1 dat de Grondwet de democratie en de rechtsstaat waarborgt
  • artikel 13 i: de modernisering van het briefgeheim waarbij onder meer de telegraaf vervangen is door telecommunicatie
  • artikel 17 i: het opnemen van een bepaling in dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces
  • artikel 55 i: aan Nederlanders in het buitenland wordt via een kiescollege stemrecht voor de Eerste Kamer gegeven
  • artikel 137 i: een verduidelijking of 'herijking' van de wijzigingsprocecure van de Grondwet.

Ook zijn er enkele overbodige overgangsbepalingen vervallen.

Tenslotte rondde de Eerste Kamer in januari 2023 de tweede lezing van een aanvulling op de discrimanatieverboden in artikel 1 i af. Toegevoegd werden 'handicap' en 'seksuele gerichtheid'.

3.

Parlementaire behandeling

Via onderstaande pagina's is het mogelijk om de gehele parlementaire behandeling van de gewijzigde artikelen in te zien, zowel in eerste lezing als in tweede lezing.