Grondwetsherziening 1987

In 1987 werd de Grondwet gewijzigd ten aanzien van het binnentreden in woningen (artikel 12) en over het geven van inlichtingen door ministers en staatssecretarissen (artikel 68).

Het wetsvoorstel over modernisering van het artikel over de verdediging werd in de tweede lezing door de Tweede Kamer verworpen door het niet halen van een twee derde meerderheid. Linkse fracties hadden verlangd dat er een opzeggingstermijn zou komen bij stationering van vreemde troepen, maar een amendement-De Vries daarover was in de eerste lezing verworpen. Een splitsingsvoorstel van de VVD strandde, omdat het CDA, SGP en RPF tegen stemden en er geen twee derde meerderheid was.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Het binnentreden in woningen: artikel 12

De formulering van artikel 12 bood geen mogelijkheid om uitzonderingen te maken op het vereiste van legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden. Daarom werd de clausule "behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen" aan de eerste volzin van het artikel toegevoegd, dat nu kwam te luiden: 'Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.''

2.

Het geven van inlichtingen door ministers en staatssecretarissen: artikel 68

De wijziging van artikel 68 had te maken met de wens om het recht van ieder individueel Kamerlid op inlichtingen grondwettelijk vast te leggen. Hiertoe werd de clausule "door een of meer leden verlangde inlichtingen" ingevoegd in het artikel. De tekst van het artikel werd nu "De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat."

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

binnentreden van woningen

19.013

5-6-1985

18-2-1986: (tegen CPN, PSP, VdSpek)

27-3-1986: (tegen CPN, PSP)

19.552

16-10-1986: (tegen CPN, SP)

2-6-1987 (tegen CPN, PSP)

inlichtingenrecht Staten-Generaal

19.014

5-6-1985

18-2-1986: a.s.

26-3-1986: a.s.

19.553

16-10-1986: a.s.

2-6-1987: a.s.

modernisering bepalingen over de verdediging

19.017

6-6-1985

18-2-1986: (tegen PvdA, CPN, PSP, VdSpek, Scholten)

26-3-1986: (tegen CPN, PSP, GPV, 1 VVD)

19.554

12-5-1987: verworpen (tegen PvdA, PSP, GPV, 1 VVD)

 

minderheidsrecht enquête (init. Stoffelen/Van der Burg

19.029

13-6-1985

18-2-1986: (tegen VVD, SGP, RPF, GPV, Wagenaar)

26-3-1986: verworpen 27-42 (tegen CDA, VVD, SGP, GPV, RPF)

     

onderwijs

19.032

14-6-1985

ingetrokken

       
  • a.s.=met algemene stemmen