Artikel 12: Dochters erven Kroon bij ontstentenis mannelijk oir

11
Artikel 12
13

Bij ontstentenis van opvolgers in het voorgaande artikel aangewezen, gaat de Kroon over op de in leven zijnde dochters van den laatstoverleden Koning, bij regt van eerstgeboorte.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Leden van het Regerend Huis in Holland, zullen persoonlijk ondergeschikt blijven aan de instelling van het Constitutioneel Statut van Frankrijk, van den 30 Maart jongstleden, uitmakende de Wet, betreffende de Keizerlijke Familie van Frankrijk.

1814

Bij geheele ontstentenis van mannelijk oir wordt de Souvereiniteit geërfd bij de dochters of derzelver nakomelingen, op gelijke wijze als te voren.

1815: art 16, 1840: art 15, 1848: art 15, 1887: art 12, 1917: art 12, 1922: art 12, 1938: art 12, 1948: art 12, 1953: art 12, 1956: art 12
1963
1972: art 12