Artikel 85: Toezending wetsvoorstellen Eerste Kamer

84
Artikel 85
86

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.


In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen, moet de Eerste Kamer zich er vervolgens over uitspreken. Is het voorstel een initiatiefvoorstel, dan wijst de Tweede Kamer één of meer Tweede Kamerleden aan die het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigen. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel alleen maar aannemen of verwerpen. Zij kan het niet wijzigen. Dat blijkt uit de zinsnede 'die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden'.

2.

Formele toelichting

De Eerste Kamer overweegt een voorstel dat haar bereikt 'zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden' en kan het dus slechts aannemen of verwerpen.

3.

In eenvoudig Nederlands

Wanneer de Tweede Kamer een voorstel voor een nieuwe wet heeft aangenomen, dan stuurt zij dit naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer stemt dan over het voorstel. Als het een voorstel van de Tweede Kamer is, kan de Tweede Kamer kamerleden aanwijzen die het voorstel in de vergadering van de Eerste Kamer verdedigen.

Uitleg

Als de regering en de leden van de Tweede Kamer met elkaar hebben vergaderd over het voorstel voor een nieuwe wet, gaan de leden van de Tweede Kamer hierover stemmen. Als meer dan de helft van de Kamerleden voor het voorstel stemt, is het aangenomen. Als minder dan de helft van de Kamerleden voor het voorstel stemt, dan is het afgewezen. Dan wordt het voorstel geen wet.

Als het voorstel is aangenomen, stuurt de Tweede Kamer het voorstel naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het voorstel niet veranderen. De Eerste Kamer mag er alleen over vergaderen en erover stemmen. Als meer dan de helft van de Eerste Kamerleden voor het voorstel stemt, is het aangenomen. Dan wordt het voorstel een wet. Als minder dan de helft van de Eerste Kamerleden voor het voorstel stemt, dan is het afgewezen. Dan wordt het voorstel geen wet.

4.

Achtergronden

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet wijzigen. Toch komt het voor dat bij de behandeling blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. Daarnaast kan de regering tegemoet willen komen aan bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald wetsvoorstel. Voor die gevallen is de 'novellepraktijk' ontwikkeld.

  • Novelle

    Een novelle is een wetsvoorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. Daarnaast kan via een novelle tegemoet worden gekomen aan bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald onderdeel van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stelt de regering dan voor de keuze: wij verwerpen het wetsvoorstel, tenzij het alsnog wordt gewijzigd.

5.

Ontwikkeling artikel

1798

De voorstellen, door de Eerste Kamer aangenomen in besluiten veranderd zijnde, worden onverwijld gezonden aan de Tweede Kamer; zijnde aan het hoofd derzelven uitgedrukt, of de dagteekening der drie agtereenvolgende lezingen, of wel de beredeneerde verklaaring van onverwijlde noodzaaklijkheid.

1815

Wanneer de Tweede Kamer, na geraadpleegd te hebben over het algemeen verslag, uit naam der onderscheidene afdeelingen uitgebragt, tot het aannemen van het voorstel besluit, zendt zij hetzelve aan de Eerste Kamer met het volgend formulier van goedkeuring:

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer het hiernevensgaande voorstel des Konings, en is van oordeel, dat de Staten-Generaal zich met hetzelve behooren te vereenigen."

1840: art 110
1848

Wanneer de Tweede Kamer tot aanneming van het voorstel, hetzij onveranderd, hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de Eerste Kamer met het volgende formulier:

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer het hier nevensgaande voorstel des Konings, en is van oordeel, dat het, zoo als het daar ligt, door de Staten-Generaal behoort te worden aangenomen."

Wanneer de Tweede Kamer tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den Koning, met het volgende formulier:

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal betuigt den Koning haren dank voor zijnen ijver in het bevorderen van 's Rijks belangen en verzoekt hem eerbiedig het gedane voorstel in nadere overweging te nemen."

1887: art 113, 1917: art 113, 1922: art 114, 1938: art 116, 1948: art 116, 1953: art 123, 1956: art 123, 1963: art 123, 1972: art 123
1983

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

1987: art 85, 1995: art 85, 1999: art 85, 2000: art 85, 2002: art 85, 2005: art 85, 2006: art 85, 2008: art 85, 2017: art 85, 2018: art 85, 2022: art 85