Dr. G. (Gerrit) Zalm

foto Dr. G. (Gerrit) Zalm
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. Als minister in het paarse kabinet ontwikkelde hij een nieuwe begrotingsnorm i die uitging van een strikte scheiding van overheidsinkomsten en -uitgaven. Was verantwoordelijk voor een omvangrijke herziening van het belastingstelsel en de invoering van de euro. Bepleitte strakke naleving van de begrotingsregels in de EU. Na de verkiezingen van 2002 fractievoorzitter en politiek leider van de VVD. Keerde echter na anderhalf jaar terug naar het ministerschap dat hem beter lag. Lag goed in het parlement zowel door zijn deskundigheid als joviale optreden. Na zijn ministerschap acht jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

VVD
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerrit (Gerrit)

geboorteplaats en -datum
Enkhuizen, 6 mei 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 1971 tot begin jaren '80)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/24)

 • bijzonder hoogleraar economische politiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 februari 1990 tot 22 augustus 1994
 • minister van Financiën, van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 27 mei 2003
 • minister van Financiën en viceminister-president, van 27 mei 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Economische Zaken ad interim, van 3 juli 2006 tot 7 juli 2006 (na het aftreden van minister Brinkhorst)
 • voorzitter integratie steering committee, Fortis Bank Nederland-ABN AMRO, van 1 februari 2009 tot 1 juli 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO, van 28 februari 2009 tot 1 februari 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. ABN AMRO Group en N.V. Fortis Bank Nederland, van 1 april 2010 tot 1 juli 2010
 • lid Raad van Bestuur Moody's, kredietbeoordelaar, vanaf juli 2018

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 14 mei 1998 tot 20 juli 1998 (samen met W. Kok en mevrouw E. Borst)
 • informateur, van 28 juni 2017 tot 11 oktober 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/20)
 • lid Raad van Commissarissen Danske Bank, van maart 2019 tot april 2021
 • lid Raad van Toezicht VUmc Fonds

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/11)
 • Bracht in 2004 met staatssecretaris Wijn een plan van aanpak uit over het verminderen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 • Bereikte in 2005 met zijn collega-minister van Financiën van de Europese Unie een akkoord over aanpassing van het Stabiliteitspact. De begrotingsregels worden in goede economische tijden verscherpt en in economisch slechte tijden versoepeld.
 • Bereikte in 2005 samen met minister-president Balkenende een akkoord over een korting van jaarlijks 1 miljard euro op de Nederlandse afdracht aan de EU-begroting

als bewindspersoon (wetgeving) (3/14)
 • Bracht in 2006 de Wet op het financieel toezicht (Stb. 475) tot stand. Deze wet voert twee vormen van toezicht in: prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank en is gericht op de financiële soliditeit van financiële instellingen. Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten en is gericht op ordelijke en transparante financiële processen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. De wet vervangt acht bestaande wetten, waaronder de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet toezicht beleggingsinstellingen. (29.708)
 • Bracht in 2006 de Wet toezicht financiële verslaggeving (Stb. 569) tot stand. Ondernemingen worden verplicht om de financiële verslaggeving te deponeren bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast wordt actief publiek toezicht door de AFM op de deugdelijke toepassing van financiële verslaggevingvoorschriften geïntroduceerd. Hiermee moet, na een aantal boekhoudschandalen bij ondernemingen, het vertrouwen in de financiële verslaggeving worden versterkt. (30.336)
 • Bracht in 2006 de Wet werken aan winst (Stb. 631) tot stand. De wet beoogt het vestigingsklimaat te versterken door middel van aanpassingen in de fiscaliteit. Het Vpb-tarief, alsmede het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting worden verlaagd, er wordt een tweede MKB-tarief en een MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting ingevoerd, alsmede een rentebox en octrooibox. Tevens wordt de dividendbelasting verlaagd. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door een combinatie van grondslagverbreding en lastenverlichting. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Wijn. (30.572)

als (in)formateur
 • Kreeg op 14 mei 1998 samen met W. Kok en E. Borst-Eilers het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de spoedige totstandkoming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Zij adviseerden daar op 2 augustus toe, nadat onderhandelaars overeenstemming hadden bereikt over een ontwerp-regeerprogramma.
 • Kreeg op 28 juni 2017 van de Tweede Kamer de opdracht om de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging. Bracht op 10 oktober 2017 eindverslag uit, waarin hij adviseerde Mark Rutte tot formateur te benoemen. De fracties van de vier partijen stemden in met het totstandgekomen regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Een lokale lastenverlichting voor gezinshoudens die per 1 januari 1998 werd ingevoerd, kreeg de naam Zalmsnip. De regeling werd per 1 januari 2005 afgeschaft (door de Tijdelijke referendum werd dat 5 februari).
 • Nam in oktober 2002 samen met CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen het besluit om de coalitie met de LPF op te zeggen, vanwege het instabiele karakter van die partij
 • Verving in de periode 14 september tot 28 oktober 2004 bij diverse gelegenheden minister-president Balkenende die vanwege een infectie aan zijn voet tijdelijk uitgeschakeld was. Voerde bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer in september het woord namens het kabinet.

anekdotes en citaten
 • Na zijn studie solliciteerde tevergeefs hij bij prof. De Haan in Groningen, die hij later, toen hij minister was, als Tweede Kamerlid van het CDA weer tegenkwam
 • Vanwege een niet-werkende microfoon riep hij, nadat de Tweede Kamer in juni 1997 een motie-Van der Ploeg/Ybema had aangenomen over het handhaven van de keuze voor een week- of weekendkaart bij de OV-studentenkaart, "We voeren de motie niet uit!!!". Dit leidde tot de nodige hilariteit, maar de Voorzitter gaf hem een kleine reprimande.
 • Bij het laatste Tweede Kamerdebat waaraan hij deelnam, op 15 februari 2007, kwam VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming met de volgende motie: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de minister van Financiën, Gerrit Zalm, de langstzittende minister van Financiën ooit is geweest; constaterende dat dat op zich geen verdienste is, maar wel dat hij zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de publieke zaak; overwegende dat het parlement de minister met zijn gulle lach zal missen, en ook zijn weblog; verzoekt de minister van Financiën, eerst maar eens wat vaker te gaan koken en flipperen en daarna zijn kennis en ervaring weer snel in te zetten, en gaat over tot de orde van de dag." Hij verklaarde die met applaus ontvangen motie 'onaanvaardbaar' (de motie werd weer ingetrokken).

verkiezingen
 • Was in 1998 nummer 4 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • Was in 2002 nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard en Egbert Kalse, "Wennen aan rechtse slagzinnen", NRC Handelsblad, 4 november 2002
 • "'In crisissituaties kan ik bikkelhard zijn'", interview Steffie Kouters, Volkskrant Magazine, 10 februari 2007
 • Jeroen Sprenger e.a. (red.), "Per saldo. Overheidsfinanciën en fiscaliteit na twaalf jaar minister Zalm" (Den Haag, 2007)
 • Jan Tromp, "Terug naar het boerenverstand", De Volkskrant, 7 maart 2009
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.