Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO)

Dit agentschap i neemt aanvragen voor een kwekersrecht binnen de grenzen van de Europese Unie i in behandeling. Dit gebeurt in het kader van EU-regelgeving die de juridische bescherming beoogt van plantenrassen. Als het Bureau de aanvraag goedkeurt, heeft de aanvrager industriële eigendomsrechten op het plantenras. Tegen besluiten van het CPVO kan beroep worden aangetekend bij een Kamer van Beroep.

Het agentschap is operationeel sinds 1995 en is gezeteld in Angers, Frankrijk.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

 

Locatie (stad)

Angers

Locatie (land)

Frankrijk

Grondslag

Verordening (EC) 2100/94, gewijzigd bij (EC) 2506/95, (EC) 2470/96, (EC) 807/2003, (EC) 1650/2003, (EC) 873/2004, (EC) 15/2008

Oprichting

27 april 1995

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Landbouw

2.

Werkzaamheden

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (Community Plant Variety Office, afgekort CPVO) zorgt voor de uitvoering van de Europese regeling inzake het communautaire kwekersrecht. Het betreft een specifieke regeling die het mogelijk maakt om voor plantenrassen industriële eigendomsrechten toe te kennen die gelden voor het hele grondgebied van de Gemeenschap.

Er is een Kamer van Beroep ingesteld voor beslissingen op het beroep tegen beslissingen van het CPVO. Deze Kamer bestaat uit een voorzitter, zijn plaatsvervanger en leden die door de voorzitter, rekening houdende met de te behandelen gevallen, zijn gekozen uit een lijst (die volgens een strikte procedure is opgesteld). De leden van de Kamer van Beroep zijn onafhankelijk. Tegen de beslissingen van de Kamer van Beroep kan in een aantal gevallen cassatieberoep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie i in Luxemburg.

3.

Organisatie

De leiding van het CPVO berust bij de voorzitter. Hij wordt benoemd door de Raad van de Europese Unie i. Hij moet onder meer, in het kader van de bevoegdheden die hem zijn toegekend, alle maatregelen nemen om de begroting van het CPVO uit te voeren en ervoor zorgen dat het CPVO goed functioneert.

Het CPVO is georganiseerd in vier diensten: een technische eenheid, een administratieve en financiële eenheid, een audit-eenheid en een eenheid ondersteunende diensten.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het CPVO staat onder het gezag van de Raad van Bestuur die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat i, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie i, en hun plaatsvervangers.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het CPVO vertegenwoordigd door de Raad voor Plantenrassen.

6.

Meer informatie