Europese Rekenkamer

Logo Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie i correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. Zij is het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Stad

Luxemburg

Land

Luxemburg

Grondslag

Artikel 285 tot 287 VwEU

Opgericht

1975

Aard organisatie

Orgaan van de Europese Unie

Voorzitter

Tony Murphy

2.

Bevoegdheden

De Europese Rekenkamer voert (financiële) controletaken uit bij de EU-instellingen, de lidstaten van de Unie en alle derde landen die steun ontvangen van de EU. De Rekenkamer stelt onafhankelijk verslagen op en brengt onafhankelijke adviezen uit. De controle is in eerste instantie gericht op de Europese Commissie i.

De Europese Rekenkamer heeft als belangrijkste taken:

  • De controle van de begroting van de Europese Unie. De inkomsten en uitgaven moeten wettig en regelmatig hebben plaatsgevonden. Ook gaat de Rekenkamer na of er goed financieel beheer is gevoerd. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de efficiëntie en doorzichtigheid van de EU. Na de controle geeft de Rekenkamer een betrouwbaarheidsverklaring af aan de Raad van de Europese Unie i en het Europees Parlement i.
  • Assistentie aan de Raad van de Europese Unie, en het Europees Parlement, bij de controle op de uitvoering van de begroting.
  • Aanbevelingen verlenen aan het Europees Parlement, als deze de begroting van de Europese Commissie beoordeelt.

De Europese Rekenkamer werkt samen met de lidstaten bij het controleren van de uitgaven in het betreffende land.

Jaarverslag van de EU-begroting

In het jaarverslag van de Rekenkamer worden de opmerkingen van de Rekenkamer over het beheer van de Gemeenschapsfinanciën uiteengezet. Het wordt aan de instellingen van de Gemeenschap toegezonden en in het Publicatieblad bekendgemaakt. In het verslag wordt met name op de gebieden gewezen waar verbeteringen mogelijk en zelfs wenselijk zijn. De instellingen geven vervolgens antwoord op de opmerkingen van de Rekenkamer.

3.

Organisatie

De Europese Rekenkamer bestaat uit 27 leden: het College. De leden worden gekozen uit de lidstaten. Zij worden voor een ambtsperiode van zes jaar benoemd door de Raad van de Europese Unie i, na raadpleging van het Europees Parlement i, en kunnen daarna worden herbenoemd. Uit de leden wordt een voorzitter gekozen voor de duur van drie jaar.

4.

Relatie met EU-lidstaten

Het College van de Rekenkamer bestaat uit één lid per lidstaat.

Hoewel de Europese Rekenkamer met name uitgaven van de Europese Commissie controleert, beheren de nationale overheden van de EU-lidstaten bijna 90 procent van de inkomsten en uitgaven van de EU. Nationale Rekenkamers spelen een grote rol in de controle over die uitgaven.

De Europese samenwerking tussen de rekenkamers vindt onder meer plaats in het zogeheten Contactcomité, waarin de presidenten van de rekenkamers in de EU-landen en de president van de Europese Rekenkamer zitting hebben.

5.

Nederland en de Europese Rekenkamer

Sinds de oprichting van de Europese Rekenkamer in 1977 is Nederland in het College vertegenwoordigd door:

In het contactcomité van Europese rekenkamers heeft ook de Nederlandse Algemene Rekenkamer zitting.

6.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement