Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Dit agentschap i is belast met de registratie van Uniemerken (voorheen Gemeenschapsmerken) en Gemeenschapsmodellen. Bedrijven en instellingen kunnen er een merk of model laten registreren. Ook verzamelt dit agentschap statistieken over nationale octrooien en depots. Tegen besluiten van het EUIPO kan beroep worden aangetekend bij een Kamer van Beroep.

Dit agentschap heette tot 23 maart 2016 Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen). Met de inwerkingtreding van verordening 2015/2424 i zijn de naam en taakstelling van het bureau gewijzigd.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Alicante

Locatie (land)

Spanje

Grondslag

Uniemerken:

Gemeenschapsmodellen:

Oprichting

20 december 1993

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Interne Markt, Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het is de taak van het agentschap om Uniemerken en Gemeenschapsmodellen te registreren. De formaliteiten en het beheer worden eenvoudig gehouden: één aanvraag, één administratief centrum en één dossier dat moet worden behandeld. Op de Uniemerken is een uniforme wetgeving van toepassing, zodat een sterke en unieke bescherming in de gehele Europese Unie wordt geboden.

Ook bij het EUIPO ondergebracht is het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights).

3.

Organisatie

Aan het hoofd van het agentschap staat de raad van bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Daarnaast is er een begrotingscomité. Aan het bureau zijn ook enkele Kamers van Beroep verbonden. Het EUIPO biedt werk aan zo'n 800 medewerkers uit de hele EU.

4.

Inspraak EU-lidstaten

In de raad van bestuur en in het begrotingscomité heeft een vertegenwoordiger uit elke lidstaat zitting. Het agentschap heeft nauwe contacten met de merkenbureaus uit lidstaten via vergaderingen ("Liaison Meetings"). Deze vergaderingen faciliteren de harmonisatie van het communautaire merkensysteem.

Daarnaast onderhoudt EUIPO nauwe contacten met het Europees Octrooibureau i.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van dit agentschap vertegenwoordigd door de directeur van het Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO.nl i) Ook in het begrotingscomité heeft een vertegenwoordiger van het Octrooicentrum Nederland zitting.

Nederland wordt tijdens de Liaison Meetings met het EUIPO vertegenwoordigd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen Benelux Merkenbureau (BMB) en Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM) Nederland.

6.

Meer informatie

7.

Openstaande vacatures