Titel I - Algemene toepasselijke bepalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-1: Opheffen ongelijkheden tussen mannen en vrouwen

Bij elk in dit deel bedoeld optreden streeft de Unie ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.

III-2: Bevordering duurzame ontwikkeling

De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, als bedoeld in dit deel, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

III-3: Functioneren diensten van algemeen economisch belang

Onverminderd de [ex artikelen 73, 86 en 87] en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang innemen als diensten waaraan eenieder in de Unie waarde hecht, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang van de Unie, en haar lidstaten, dragen de Unie en de lidstaten er, overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van de Grondwet, zorg voor dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen hun taken te vervullen.