Afdeling 4 - Kapitaal en betalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-42: Verbod op beperkingen van kapitaalverkeer en betalingen tussen lidstaten

In het kader van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van zowel het kapitaalverkeer als de betalingen tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

III-43: Maatregelen voor totstandkoming vrij kapitaalverkeer

 • 1. 
  [Ex artikel 56] doet geen afbreuk aan de toepassing op derde landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van nationaal of Unierecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende goederen -, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.
 • 2. 
  Bij Europese wet of kaderwet worden de maatregelen vastgesteld inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende goederen -, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.

  Het Europees Parlement en de Raad trachten de doelstelling van een niet aan beperkingen onderworpen vrij kapitaalverkeer tussen lidstaten en derde landen zoveel mogelijk te bereiken, onverminderd de overige [hoofdstukken] van de Grondwet.

 • 3. 
  In afwijking van lid 2 kunnen maatregelen uit hoofde van dit lid die in het Unierecht een achteruitgang op het gebied van de liberalisatie van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen vormen, alleen worden vastgesteld bij een Europese wet of kaderwet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement.

III-44: Rechten van de lidstaten

 • 1. 
  [Ex artikel 56] doet niets af aan het recht van de lidstaten:
  • a) 
   de terzake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd;
  • b) 
   alle nodige regelingen te treffen om overtredingen van de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tegen te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn.

III-45: Uitzonderlijke omstandigheden

Wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, het kapitaalverkeer naar of uit derde landen ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor de werking van de economische en monetaire unie, kan de Raad op voorstel van de Commissie Europese verordeningen of besluiten vaststellen waarbij ten aanzien van derde landen vrijwaringsmaatregelen worden vastgesteld voor een periode van ten hoogste zes maanden, indien deze maatregelen strikt noodzakelijk zijn. Hij besluit na raadpleging van de Europese Centrale Bank.

III-46: Speciale bepalingen inzake justitie en binnenlandse zaken

Indien zulks noodzakelijk is om de doelstellingen van artikel [ex 1 JBZ] te verwezenlijken, met name wat betreft de preventie en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en mensensmokkel, kan bij Europese wet een kader worden vastgesteld voor maatregelen met betrekking tot het kapitaal- en betalingsverkeer, zoals het bevriezen van tegoeden, financiële activa of economische baten die in het bezit zijn van, eigendom zijn van of gehouden worden door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die niet onder staten ressorteren.

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad Europese verordeningen of Europese besluiten vast ter uitvoering van de hierboven bedoelde wet. Hij besluit op voorstel van de Commissie.