Onderafdeling 1 - Regels voor ondernemingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-47: Verboden op bepaalde marktafspraken tussen ondernemingen

 • 1. 
  Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in:
  • a) 
   het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden,
  • b) 
   het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen,
  • c) 
   het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen,
  • d) 
   het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging,
  • e) 
   het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
 • 2. 
  De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig.
 • 3. 
  Lid 1 van dit artikel kan echter buiten toepassing worden verklaard
  • a) 
   voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen,
  • b) 
   voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, en
  • c) 
   voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen
  • d) 
   beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn,
  • e) 
   de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de mededinging uit te schakelen.

III-48: Verboden op misbruik van machtspositie van een onderneming

Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan.

Dit misbruik kan met name bestaan in:

 • a) 
  het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden,
 • b) 
  het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers,
 • c) 
  het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging,
 • d) 
  het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.

III-49: Totstandbrenging regels voor ondernemingen

 • 1. 
  De Raad stelt op voorstel van de Commissie, de Europese verordeningen voor de toepassing van de beginselen neergelegd in de [ex artikelen 81 en 82] vast. Hij besluit na raadpleging van het Europees Parlement.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde Europese verordeningen hebben met name ten doel:
  • a) 
   nakoming van de in [ex artikel 81, lid 1,] en in [ex artikel 82] bedoelde verbodsbepalingen te verzekeren door de instelling van geldboeten en dwangsommen;
  • b) 
   de wijze van toepassing van [ex artikel 81, lid 3,] vast te stellen met inachtneming van de noodzaak, enerzijds een doeltreffend toezicht te verzekeren, anderzijds de administratieve controle zoveel mogelijk te vereenvoudigen;
  • c) 
   in voorkomende gevallen, de werkingssfeer van de bepalingen van de [ex artikelen 81 en 82] voor de verschillende bedrijfstakken nader vast te stellen;
  • d) 
   de taak van de Commissie onderscheidenlijk van het Hof van Justitie bij de toepassing van de in dit lid bedoelde bepalingen vast te stellen;
  • e) 
   de verhouding vast te stellen tussen de nationale wetgevingen enerzijds en deze afdeling, alsmede de Europese verordeningen die ter uitvoering van dit artikel worden vastgesteld anderzijds.

III-50: Toelaatbaarheid mededingingsregels

Tot de datum van inwerkingtreding van de Europese verordeningen vastgesteld op grond van [artikel 83], beslissen de autoriteiten van de lidstaten over de toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een machtspositie op de interne markt, in overeenstemming met hun interne recht alsook met [ex artikel 81, met name lid 3, en ex artikel 82] .

III-51: Bewaking toepassing door Commissie

 • 1. 
  Onverminderd het in [ex artikel 84] bepaalde, waakt de Commissie voor de toepassing van de in de [ex artikelen 81 en 82] neergelegde beginselen. Op verzoek van een lidstaat of ambtshalve, en in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, welke haar daarbij behulpzaam zijn, stelt zij een onderzoek in naar de gevallen van vermoedelijke inbreuk op bovengenoemde beginselen. Indien haar blijkt dat inbreuk is gepleegd, stelt zij passende middelen voor om daaraan een eind te maken.
 • 2. 
  Wordt aan deze inbreuken geen eind gemaakt, dan stelt de Commissie een met redenen omkleed Europees besluit vast waarbij de inbreuk op de beginselen wordt geconstateerd. Zij kan haar besluit bekendmaken en de lidstaten machtigen de noodzakelijke regelingen, waarvan zij de voorwaarden en de wijze van toepassing bepaalt, te treffen om de toestand te verhelpen.

III-52: Algemene bepalingen

 • 1. 
  De lidstaten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel welke in strijd is met de bepalingen van de Grondwet, met name die bedoeld in de [artikelen 12 en 81 tot en met 89].
 • 2. 
  De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de bepalingen van de Grondwet, met name onder de mededingingsregels, voorzover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert. De ontwikkeling van het handelsverkeer mag niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Unie.
 • 3. 
  De Commissie ziet toe op de toepassing van dit artikel en stelt, voorzover nodig, passende Europese verordeningen of Europese besluiten vast.