Onderafdeling 2 - Steunmaatregelen van de lidstaten

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-53: Steunmaatregelen van de lidstaten - voorwaarden

 • 1. 
  Behoudens de afwijkingen waarin de Grondwet voorziet, zijn steunmaatregelen van de lidstaten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
 • 2. 
  Met de interne markt zijn verenigbaar:
  • a) 
   steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten,
  • b) 
   steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen,
  • c) 
   steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voorzover deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische nadelen te compenseren.
 • 3. 
  Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd:
  • a) 
   steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst,
  • b) 
   steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen,
  • c) 
   steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad,
  • d) 
   steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad,
  • e) 
   andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij Europese verordeningen of Europese besluiten die door de Raad op voorstel van de Commissie zijn vastgesteld.

III-54: Onderzoek steunmaatregelen door Commissie

 • 1. 
  De Commissie onderwerpt tezamen met de lidstaten de in die staten bestaande steunregelingen aan een voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking van de interne markt vereist.
 • 2. 
  Indien de Commissie, na de belanghebbenden te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, vaststelt dat een steunmaatregel door een lidstaat of met staatsmiddelen bekostigd, volgens [ex artikel 87] niet verenigbaar is met de interne markt of dat van deze steunmaatregel misbruik wordt gemaakt, stelt zij een Europees besluit vast dat ertoe strekt dat de betrokken staat die steunmaatregel opheft of wijzigt binnen de door haar vast te stellen termijn.

  Indien deze staat dat Europees besluit niet binnen de gestelde termijn nakomt, kan de Commissie of iedere andere belanghebbende lidstaat zich in afwijking van de [ex artikelen 226 en 227] rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden.

  Op verzoek van een lidstaat kan de Raad met eenparigheid van stemmen een Europees besluit vaststellen uit hoofde waarvan een door die staat genomen of te nemen steunmaatregel in afwijking van [ex artikel 87] of van de in [ex artikel 89] bedoelde Europese verordeningen als verenigbaar moet worden beschouwd met de interne markt, indien buitengewone omstandigheden een dergelijk besluit rechtvaardigen. Als de Commissie met betrekking tot deze steunmaatregel de in de eerste alinea van dit lid vermelde procedure heeft aangevangen wordt deze door het verzoek van de betrokken staat aan de Raad geschorst, totdat de Raad zijn standpunt heeft bepaald.

  Evenwel, indien de Raad binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het verzoek zijn standpunt niet heeft bepaald, beslist de Commissie.

 • 3. 
  De Commissie wordt door de lidstaten van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens [ex artikel 87] onverenigbaar is met de interne markt, vangt zij onverwijld de in lid 2 bedoelde procedure aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een definitief besluit heeft geleid.

III-55: Totstandbrenging regels inzake toezicht op steunmaatregelen

De Raad kan op voorstel van de Commissie Europese verordeningen vaststellen voor de toepassing van de [ex artikelen 87 en 88], en met name om de voorwaarden voor de toepassing van [ex artikel 88, lid 3,] te bepalen, alsmede de van die procedure vrijgestelde soorten van steunmaatregelen. Hij besluit na raadpleging van het Europees Parlement.