Afdeling 3 - Economische, sociale en territoriale samenhang

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-111: Versterking economische, sociale en territoriale samenhang

Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden gericht op de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang.

De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst begunstigde regio's of eilanden, met inbegrip van de plattelandsgebieden, te verkleinen.

III-112: Algemene bepalingen

De lidstaten voeren hun economisch beleid en coördineren dit mede met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van [ex artikel 158]. De vaststelling en de tenuitvoerlegging van het beleid en van de maatregelen van de Unie en de totstandbrenging van de interne markt houden rekening met deze doelstellingen en dragen bij tot de verwezenlijking daarvan. De Unie ondersteunt deze verwezenlijking tevens door haar optreden via de structuurfondsen (Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling), de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financierings instrumenten.

De Commissie brengt om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de economische en sociale samenhang, alsmede over de wijze waarop de diverse in dit artikel bedoelde middelen daartoe hebben bijgedragen. Dit verslag gaat in voor komend geval vergezeld van passende voorstellen.

Specifieke maatregelen kunnen bij Europese wet of kaderwet worden vastgesteld buiten de fondsen om, onverminderd de maatregelen die in het kader van ander beleid van de Unie worden vastgesteld. Hij wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

III-113: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Unie door deel te nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.

III-114: Totstandkoming economische, sociale en territoriale samenhang

Onverminderd [ex artikel 162] worden bij Europese wet of kaderwet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld, hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten, en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

Een bij Europese wet opgericht Cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

In elk geval wordt de Europese wet of kaderwet na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen tot 1 januari 2007.

III-115: Toepassingsmaatregelen

De toepassingsmaatregelen met betrekking tot het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling worden bij Europese wet of kaderwet vastgesteld. Deze wet of kaderwet wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

Ten aanzien van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, en het Europees Sociaal Fonds zijn onderscheidenlijk de [ex artikelen 37 en 148] van toepassing.