Afdeling 2 - Industrie

III-175: Industrie

 • 1. 
  De Unie en de lidstaten dragen er zorg voor dat de omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie aanwezig zijn.

  Hiertoe is hun optreden, overeenkomstig een systeem van open en concurrerende markten, erop gericht:

  • a) 
   de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;
  • b) 
   een gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen;
  • c) 
   een gunstig klimaat voor de samenwerking tussen ondernemingen te bevorderen;
  • d) 
   een betere benutting van het industrieel potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren.
 • 2. 
  De lidstaten plegen, in verbinding met de Commissie, onderling overleg en coördineren, voorzover nodig, hun activiteiten. De Commissie kan initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen.
 • 3. 
  De Unie draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van lid 1 door middel van haar beleid en optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Grondwet. Bij Europese wet of kaderwet kunnen specifieke maatregelen worden vastgesteld ter ondersteuning van de activiteiten die in de lidstaten worden ondernomen om de doelstellingen van lid 1 te verwezenlijken. Deze wet wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.

  Deze afdeling verschaft geen grondslag voor invoering door de Unie van maatregelen waardoor demededinging kan worden vervalst of die belastingbepalingen of bepalingen betreffende de rechten en belangen van werknemers inhouden.