Artikel III-8: Diplomatieke en consulaire bescherming

III-7
Artikel III-8
III-9

De lidstaten stellen de nodige regels vast voor de diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in derde landen, als bedoeld in [artikel I-8] i.

In een op voorstel van de Commissie vastgestelde Europese wet van de Raad kunnen de nodige maatregelen ter vergemakkelijking van deze bescherming worden geregeld. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.