Artikel 5: Politieke activiteit van de burgers

4
Artikel 5
6

Iedere burger heeft het recht een politieke activiteit uit te oefenen op het gehele grondgebied van de Unie.

Iedere burger heeft het recht openbare ambten van de Unie te bekleden.

Iedere burger van de Unie die zich buiten de Unie bevindt, geniet de bescherming van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van de Unie of, bij ontstentenis daarvan, die van de lid-staat met een vertegenwoordiging in het derde land waar de burger van de Unie zich bevindt.