Hoofdstuk 3 - Uitvoerende functie

Inhoudsopgave van deze pagina:

34: Uitvoering van de wetten

De lid-staten leggen de wetten van de Unie ten uitvoer.

Onverminderd het bepaalde in de eerste alinea, beschikt de Commissie over de reglementaire bevoegdheid ten aanzien van de uitvoering van wetten van de Unie en kan zij, in de gevallen die in de Verdragen of de organieke wet zijn voorzien, afzonderlijke maatregelen treffen met het oog op de toepassing van de wetgeving van de Unie. De Raad kan uit hoofde van de wet worden belast met de reglementaire bevoegdheid op specifieke terreinen.

35: Controle op de nationale uitvoeringsmaatregelen

De Commissie ziet toe op de uitvoering van de wetten van de Unie door de lid-staten. De modaliteiten van deze controle worden bij organieke wet vastgesteld.