Artikel 11: Samenwerking tussen de lid-staten

10
Artikel 11
12

De Unie streeft naar een zodanige versterking van de tussen lid-staten bestaande samenwerkingsvormen dat de communautaire procedures en mechanismen daarop kunnen worden toegepast.

Met het oog daarop bestaat het optreden van de Unie in het bepalen van gemeenschappelijke standpunten en het voeren van gemeenschappelijke acties in het kader van de algemene richtsnoeren die door de Europese Raad en het Europees Parlement worden vastgesteld.