Artikel 85: Zetel

84
Artikel 85
86

De Europese Raad stelt de zetel van de instellingen vast. Indien hij binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot oprichting van de Unie ter zake geen beslissing heeft genomen, neemt de wetgevende autoriteit een definitief besluit volgens de procedure welke geldt voor organieke wetten.