Afdeling 6 - Consumentenbescherming

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-235: Consumentenbescherming

 • 1. 
  Om de belangen van consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Unie bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van consumenten, alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.
 • 2. 
  De Unie draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van:
  • a) 
   maatregelen die op grond van artikel III-172 in het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt worden vastgesteld;
  • b) 
   maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
 • 3. 
  De in lid 2, onder b), bedoelde maatregelen worden bij Europese wet of kaderwet vastgesteld. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.
 • 4. 
  De uit hoofde van lid 3 vastgestelde handelingen beletten niet dat een lidstaat regelingen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft. Deze bepalingen moeten verenigbaar zijn met de Grondwet. Zij worden ter kennis gebracht van de Commissie.

Toelichting Nederlandse regering

Op het terrein van consumentenbescherming brengt het Grondwettelijk Verdrag geen wijziging. Artikel III-235 neemt artikel 153 van het EG-Verdrag over, met uitzondering van het bepaalde dat de Unie rekening houdt met de eisen van consumentenbescherming. Om te bevestigen dat deze eis niet alleen van toepassing is op het specifieke terrein van de consumentenbescherming, maar ook op andere terreinen een rol speelt, is dit opgenomen in artikel III-120.