Preambule

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN, DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND, DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK, ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE, DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT VAN IERLAND, DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN, ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE PRESIDENT VAN MALTA, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN, DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIE, DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND, DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND,

GEINSPIREERD door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat;

IN DE OVERTUIGING dat Europa, na bittere ervaringen herenigd, op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan, voor het goed van al zijn bewoners, ook van de meest kwetsbaren en de meest behoeftigen; dat Europa een werelddeel wil blijven dat openstaat voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang; en dat Europa het democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen en zich wil beijveren voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit in de wereld;

IN HET VERTROUWEN dat de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen, en, steeds hechter verenigd, vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming;

ER VAST VAN OVERTUIGD dat Europa, "In verscheidenheid verenigd", de volkeren de beste kansen biedt om, onder eerbiediging van eenieders rechten en in het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige generaties en de aarde, voort te gaan met de grootse onderneming die van Europa bij uitstek een ruimte maakt waar mensen gestalte kunnen geven aan hun aspiraties;

VASTBESLOTEN voort te bouwen op de verworvenheden van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en het Verdrag betreffende de Europese Unie, en daarbij de continuïteit van het Gemeenschapsacquis te verzekeren;

ERKENTELIJK jegens de leden van de Europese Conventie i, omdat zij namens de burgers en de staten van Europa het ontwerp van deze Grondwet hebben opgesteld,

HEBBEN ALS HUN GEVOLMACHTIGDEN AANGEWEZEN:ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

Guy VERHOFSTADT

Eerste minister

Karel DE GUCHT

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

Stanislav GROSS

Minister-President

Cyril SVOBODA

Minister van Buitenlandse ZakenHARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

Anders Fogh RASMUSSEN

Minister-President

Per Stig MOLLER

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

Gerhard SCHRÖDER

Bondskanselier

Joseph FISCHER

Minister van Buitenlandse Zaken en Plaatsvervanger van de BondskanselierDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND,

Juhan PARTS

Eerste minister

Kristiina OJULAND

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Kostas KARAMANLIS

Eerste minister

Petros G. MOLYVIATIS

Minister van Buitenlandse ZakenZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Minister-President

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Minister van Buitenlandse Zaken en SamenwerkingDE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

Jacques CHIRAC

President

Jean-Pierre RAFFARIN

Eerste minister

Michel BARNIER

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN IERLAND,

Bertie AHERN

Eerste minister (Taoiseach)

Dermot AHERN

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

Silvio BERLUSCONI

Minister-President

Franco FRATTINI

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS,

Tassos PAPADOPOULOS

President

George LACOVOU

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND,

Vaira VIKE FREIBERGA

President

Indulis EMSIS

Eerste minister

Artis PABRIKS

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN,

Valdas ADAMKUS

President

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Eerste minister

Antanas VALIONIS

Minister van Buitenlandse ZakenZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Minister-President, Minister van Staat

Jean ASSELBORN

Vice-Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken en ImmigratieDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE,

Ferenc GYURCSANY

Eerste minister

László KOVACS

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN MALTA,

The Hon Lawrence GONZI

Eerste minister

The Hon Michael FRENDO

Minister van Buitenlandse ZakenHARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

Dr. J. P. BALKENENDE

Minister-President

Dr. B. R. BOT

Minister van Buitenlandse ZakenDE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

Dr. Wolfgang SCHÜSSEL

Bondskanselier

Dr. Ursula PLASSNIK

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN,

Marek BELKA

Eerste minister

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Minister-President

Victor MARTINS MONTEIRO

Minister van Buitenlandse Zaken en van de Portugese GemeenschappenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIE,

Anton ROP

Minister-President

Ivo VAJGL

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

Mikulás DZURINDA

Eerste minister

Eduard KUKAN

Minister van Buitenlandse ZakenDE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND,

Matti VANHANEN

Minister-President

Erkki TUOMIOJA

Minister van Buitenlandse ZakenDE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN,

Göran PERSSON

Minister-President

Laila FREIVALDS

Minister van Buitenlandse ZakenHARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND,

The Rt. Hon Tony BLAIR

Eerste minister

The Rt. Hon Jack STRAW

Minister van Buitenlandse Zaken en GemenebestzakenDIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, als volgt zijn overeengekomen:

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

De preambule van het Conventieresultaat is op twee punten gewijzigd.

Ten eerste is het citaat van Thucydides weggelaten.

Ten tweede is de eerste alinea van de preambule van het Conventieresultaat geschrapt.

Tegen deze alinea bestond aanzienlijk verzet, aangezien het humanisme als bron van Europese waarden wordt genoemd met voorbijgaan aan religieuze en andere levensbeschouwelijke stromingen. De eerste alinea van de preambule van het Grondwettelijk Verdrag bevat een vermelding van de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa. De regering meent dat met deze nevenschikkende opsomming van de verschillende Europese tradities sprake is van een sobere en evenwichtige preambule.

2.

Toelichting Belgische regering

De Grondwet bevat een korte preambule. De IGC i heeft de door de Conventie i voorgestelde tekst vereenvoudigd.

Deze Preambule opent met een herinnering aan het culturele, religieuze en humanistische erfgoed van Europa, waaruit de rechtsstaat en de universele waarden democratie, gelijkheid en vrijheid zijn gegroeid.

Het meest bediscussieerde punt, zowel bij de Conventie als bij de IGC, was het al dan niet opnemen in de tekst van een meer precieze verwijzing naar het christelijke of joods-christelijke erfgoed en dit bovenop een reeds bestaande verwijzing naar de godsdienstige tradities. Een aantal staten stonden erop deze verwijzing op te nemen.

De Belgische regering oordeelde echter dat een dergelijke verwijzing niet paste in een grondwettelijke tekst. Het opnemen van de verwijzing zou kunnen worden uitgelegd als een bevoorrechting van bepaalde overtuigingen, terwijl de Europese Grondwet net alle stromingen rond een gemeenschappelijk project moet verzamelen. België heeft er echter wel alles aan gedaan om het Handvest voor de grondrechten in de Grondwet op te nemen. Hierdoor wordt de vrijheid van godsdienst, overtuiging en denkbeelden verheven tot een grondwettelijke norm van de Unie.

De IGC heeft beslist de formulering van de Conventie, die op een algemene manier naar het culturele, religieuze en humanistische erfgoed verwijst, te behouden. Deze formulering was het meest aangewezen, aangezien ze rekening houdt met alle stromingen en overtuigingen.

Bovendien wordt in de Preambule gewezen op het democratische en sociale karakter van het Europese project. Ze benadrukt dat de Unie op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan, dat Europa een werelddeel wil blijven dat openstaat voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang, en dat Europa het democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen.

De tekst van de preambule plaatst de Europese Grondwet ook in het Europese integratieproces door de wil aan te geven om voort te bouwen op de verworvenheden en de continuïteit van het Gemeenschapsacquis te verzekeren.

De Preambule benadrukt de wil van de volkeren van Europa om vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming en wijst erop dat Europa, « In verscheidenheid verenigd », de beste mogelijkheden biedt om met deze grootse onderneming voort te gaan.

De Preambule eindigt met een eerbetoon aan de leden van de Conventie die de ontwerp-Grondwet hebben opgesteld. Op deze manier wordt ook de essentiële bijdrage van de Conventie aan het Europese grondwettelijke proces benadrukt.