3. Statuut van het Hof van Justitie

Protocol tot vaststelling van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

WENSENDE, het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, bedoeld in artikel III-381 i van de Grondwet, vast te stellen,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht:

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

1: Grondslagen samenstelling Hof van Justitie en uitoefening bevoegdheden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt samengesteld en oefent zijn functies uit overeenkomstig de Grondwet, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA-Verdrag) en dit statuut.


Toelichting Belgische regering

Een aantal inhoudelijke wijzigingen aan het Statuut, die de Raad conform artikel 245 VEG heeft aangenomen nog vóór het einde van de IGC i (zoals bijvoorbeeld het aantal rechters in de grote kamer of het quorum voor een beslissing in voltallige zitting van het Hof), werden in dit protocol overgenomen (zie artikelen 16, 17, 51 en 54 van het Statuut).

Tevens werd een supplementair artikel 65 i ingevoerd om verdere wijzigingen aan het Statuut te regulariseren die de Raad desgevallend nog in de periode tussen ondertekening en inwerkingtreding van het grondwettelijk verdrag zou doorvoeren (bijvoorbeeldde oprichting van het Europees ambtenarengerecht, door de Raad goedgekeurd op 2 november 2004, dus na de ondertekening van het verdrag).