Artikel 1:

51
Artikel 1
2

De in artikel III-393 van de Grondwet bedoelde Europese Investeringsbank, hierna te noemen "de Bank", wordt opgericht en oefent haar functies en werkzaamheden uit overeenkomstig de Grondwet en dit statuut.