EP debatteert over programma drugsbestrijding 2005-2012

woensdag 15 december 2004, Giusto CATANIA

Giusto CATANIA (EVL/NGL, IT)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling betreffende de Europese strategie inzake drugsbestrijding

Doc.: A6-0067/2004

Procedure : Initiatief

Debat : 14 december 2004

Stemming : 15 december 2004

Verslag aangenomen (285-273-23)

Het Parlement neemt het rapport van Giusto CATANIA (EVL/NGL, IT) over de Europese drugsstrategie 2005-2012 aan. Het EP pleit voor een Europese aanpak van de drugsproblematiek. Het is van mening dat het nationale drugsbeleid van de lidstaten gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk onderzoek en niet op emotionele reacties.

De aanname van een nieuwe drugsstrategie staat op de agenda van de Europese Raad van 16-17 december. Het Parlement is van mening dat eerst de resultaten van de afgelopen strategie bekend moeten zijn voordat een nieuwe strategie kan worden aangenomen. In ieder geval moet onder de nieuwe strategie de bestaande Europese samenwerking nieuw leven worden ingeblazen, opdat drugshandel over de grenzen heen doeltreffend kan worden bestreden.

De prioriteit van het EP gaat niet uit naar repressie, maar naar de bescherming van leven en welzijn van de gebruikers van verdovende middelen. Er moeten meer schadebeperkende programma's komen, met name om de verspreiding van HIV en andere ziektes tussen druggebruikers te voorkomen. Informatiecampagnes en preventie zijn zeer belangrijk en voorkomen moet worden dat gebruikers worden gemarginaliseerd.

Volgens het Parlement zijn behandelprogramma's voor druggebruikers een goed alternatief voor gevangenisstraffen. Het EP roept de lidstaten op om meer te doen om te voorkomen dat drugs de gevangenis kunnen worden binnengesmokkeld. Het Parlement vindt dat de Raad rekening moet houden met de bemoedigende en uitvoerig gedocumenteerde resultaten die zijn verkregen in verschillende lidstaten en andere Europese landen waar een alternatief drugsbeleid wordt gevoerd.

De Raad wordt opgeroepen meer fondsen beschikbaar te stellen voor informatiecampagnes die wetenschappelijk goed onderbouwd zijn. Daarnaast moet meer worden samengewerkt met de landen aan de grenzen van de Unie, omdat over het grondgebied van deze landen veel drugs de EU worden binnengebracht.

De Raad wordt eveneens opgeroepen maatregelen te nemen om te verhoeden dat de opbrengsten van drugshandel worden gebruikt om internationaal terrorisme te financieren. Bovendien moet de bestaande wetgeving betreffende de inbeslagname van goederen en de strijd tegen het witwassen van geld worden toegepast, met doorzetting van Italiaanse anti-maffiawetgeving volgens welke geconfisceerde goederen en winsten ingezet moeten worden voor sociale doeleinden. Het Parlement wijst erop de productie van en de handel in verdovende middelen de voornaamste inkomstenbron zijn van de maffia, inkomsten die bijdragen aan het vermogen van de maffia om corruptie te verspreiden en straffeloos te blijven.

Het Parlement wil voorts dat drugsproducerende landen via de ontwikkelingssamenwerking fondsen krijgen om andere gewassen te verbouwen en dat er meer onderzoek komt naar het gebruik van hennep, opium en de cocaplant als genees- of voedingsmiddel.