EP protesteert tegen veranderingen bepalingen financiële prerogatieven Parlement in ontwerp-Grondwet

donderdag 20 november 2003, Terence WYNN

Terence WYNN (PES, VK) namens de Begrotingscommissie

Ontwerpresolutie naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie over de financiële bepalingen in het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa

Doc.: B5-0482/2003

Procedure : Ontwerpresolutie

Debat : 19 november 2003

Stemming: 20 november 2003

Ontwerpresolutie aangenomen (360-70-14)

De leden veroordelen de suggesties voor veranderingen van de financiële bepalingen in het ontwerpverdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, zoals besproken op de informele Ecofin-Raad in Stresa en in de Intergouvernementele Conferentie. Dergelijke suggesties betekenen een onaanvaardbare stap achteruit in vergelijking met het ontwerpverdrag en zelfs met de huidige situatie. Zij brengen een radicale verandering teweeg in het institutionele evenwicht doordat de budgettaire bevoegdheden voornamelijk bij de Raad worden gelegd. Volgens de parlementsleden resulteert elke poging tot vermindering van de bevoegdheden die het EP als tak van de begrotingsautoriteit zijn toegekend in het ontstaan van een ernstig democratisch tekort in de Unie.

Het Parlement steunt de financiële bepalingen die zijn vastgelegd in het ontwerpverdrag tot vaststelling van de grondwet voor Europa van 18 juli 2003, dat democratische controle over de goedkeuring van de uitgaven waarborgt. De in de Conventie bereikte consensus laat de eindbeslissing over de eigen middelen aan de lidstaten over, laat de eindbeslissing over het financieel meerjarenprogramma, na bemiddeling met en instemming van het EP, aan de Raad over en laat de eindbeslissing over de jaarlijkse begroting aan het Parlement. Het Parlement heeft belangrijke concessies geaccepteerd, met name om de nieuwe financiële meerjarenprogrammering in de grondwet op te nemen en de eindbeslissing over de eigen middelen volledig aan de lidstaten over te laten.