Artikel 153: Consumentenbescherming

152
Artikel 153
154
 • 1. 
  Om de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Gemeenschap bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.
 • 2. 
  Met de eisen terzake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden.
 • 3. 
  De Gemeenschap draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van:
  • a) 
   maatregelen die zij op grond van artikel 95 i in het kader van de totstandbrenging van de interne markt neemt;
  • b) 
   maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
 • 4. 
  De Raad neemt volgens de procedure van artikel 251 i en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen, bedoeld in lid 3, onder b), aan.
 • 5. 
  De uit hoofde van lid 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming treft of handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.