Artikel 27 B: Nauwere samenwerking: geen betrekking op defensie-aangelegenheden

27 A
Artikel 27 B
27 C

De nauwere samenwerking uit hoofde van deze titel heeft betrekking op de uitvoering van een gemeenschappelijk optreden of een gemeenschappelijk standpunt. Zij kan geen betrekking hebben op vraagstukken die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice.