Artikel 44 A: Uitgaven

44
Artikel 44 A
45

De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een nauwere samenwerking, met uitzondering van de administratieve kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden anders besluit.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice (ex-lid 2 van artikel 44).