Verslag

Verslagen van de Europese Commissie i rapporteren en evalueren het huidige beleid. Een evaluatieverslag kan echter ook dienen als voorbereiding voor concrete regelgeving.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Verslag in detail

Toepassingsgebied

Verslagen betreffen vrijwel altijd een rapportage over bepaalde een regel, regeling of programma. Verslagen zijn in sommige gevallen structureel van aard; voor een deel van het EU-beleid geldt dat jaarlijks wordt bekeken wat de resultaten zijn. Voor de kwijting i van de jaarlijkse begroting van de EU is het verplicht dat er verslagen worden opgesteld.

Verslagen kunnen aanleiding zijn om beleid aan te passen. In zeldzame gevallen dient een verslag als inventarisatie van mogelijke beleidsopties.

In sommige gevallen worden verslagen en evaluaties geschaard onder een ander type dossier, het werkdocument van de Europese Commissie i.

Verslagen en evaluaties worden op ieder terrein gebruikt.

Vaststellen verslagen

De Commissie, en in een enkel geval één van de andere instellingen of een agentschap i, stelt verslagen op en stuurt deze naar de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i.

2.

Meer informatie

 

3.

Recente evaluatieverslagen

Datum Titel
25.04.2013  Aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van het Visuminformatiesysteem (VIS) in 2012.
Verslag com(2013)232
 
25.04.2013  Tenuitvoerlegging door de lidstaten van Richtlijn 2006/117/Euratom betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde ...
Verslag com(2013)240
 
22.04.2013  Tiende verslag overzicht van handelsbeschermingsmaatregelen van derde landen tegen de EU voor het jaar 2012.
Verslag com(2013)217
 
18.04.2013  Werking van het memorandum van overeenstemming over de internetverkoop van namaakgoederen.
Verslag com(2013)209
 
18.04.2013  Cohesiebeleid: Strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de programma's 2007-2013.
Verslag com(2013)210
 
18.04.2013  Stand van de algemenebegrotingsgaranties per 30 juni 2012.
Verslag com(2013)211
 
18.04.2013  Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen.
Verslag com(2013)214
 
18.04.2013  Financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen.
Verslag com(2013)225
 
16.04.2013  Report from the commission the former yugoslav republic of macedonia: implementation of reforms within the framework of the high level accession dialogue and promotion ...
Verslag com(2013)205
 
11.04.2013  Eindverslag over de tenuitvoerlegging van de voedselfaciliteit van de EU.
Verslag com(2013)194