Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de Verenigde Naties i. Dit forum voor internationaal overleg is opgericht in 1945 en is tevens de enige vergadering waarin alle circa 200 lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Zij hebben elk één stem. Besluiten over belangrijke zaken zoals kwesties betreffende vrede en veiligheid, de toelating van nieuwe leden en begrotingsvraagstukken vergen een twee derde meerderheid. Besluiten in andere kwesties neemt de Vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkwijze en besluitvorming

De Algemene Vergadering komt jaarlijks tussen september en december bijeen, onder leiding van de secretaris-generaal. Er kunnen ook bijzondere zittingen worden gehouden. De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken en alle zaken bespreken die binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties i vallen of die betrekking hebben op de bevoegdheden en functies van organen waarin dit Handvest voorziet.

Hoewel de besluiten van de Vergadering juridisch niet bindend zijn voor regeringen, vertegenwoordigen zij toch het gewicht van de wereldopinie en daarmee het morele gezag van de internationale gemeenschap. Resoluties over de interne organisatie van de Verenigde Naties zijn daarentegen juridisch wel bindend. Met deze clausule wordt voorkomen dat lidstaten zich niet houden aan de in de begroting vastgestelde contributies. Wanneer lidstaten een betalingsachterstand hebben die gelijk staat aan een contributie van twee jaar dan verliezen zij hun stemrecht in de Algemene Vergadering.

2.

Meer informatie