Lijst B - Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief 3% niet mogen overschrijden

  • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
  • 2 - Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 5

05.01

05.02

05.03

05.05

05.06

ex 05.07 Veren, vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, ruw (met uitzondering van ruwe of onbewerkte bedveren en dons)

05.09 tot/met 05.12

ex 05.13 Echte sponsen, ruw

HOOFDSTUK 13

13.01

13.02

HOOFDSTUK 14

14.01 tot/met 14.05

HOOFDSTUK 25

25.02

ex 25.04 Natuurlijk grafiet, niet gereed voor de verkoop in het klein

25.05

25.06

ex 25.07 Klei (behalve kaoline) met uitzondering van geëxpandeerde klei bedoeld bij post nr 68.07, andalusiet, kyaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde

ex 25.08 Krijt, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 25.09 Verfaarden, gebrand noch gemengd; natuurlijke micahoudende ijzeroxyden

25.10

25.11

ex 25.12 Diatomeeënaarde (kiezelgur, bergmeel, infusoriënaarde) en andere dergelijke kiezelaarde met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 25.13 Puimsteen, amaril, natuurlijk korund en andere natuurlijke schuur-, slijpen polijstmiddelen, niet gereed voor de verkoop in het klein

25.14

ex 25.17 vuursteen; steenslag, teersteenslag (teermacadam), keistenen, alsmede

grint van de soort, welke gewoonlijk wordt gebezigd voor het verharden van wegen en spoorwegen, voor ballast en voor betonwerk; rolstenen

ex 25.18 Dolomiet, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd

25.20

25.21

25.24

25.25

25.26

ex 25.27 Natuurlijke speksteen, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd; talk, anders dan in verpakkingen met een nettogewicht van 1 kg of minder

25.28

25.29

25.31

25.32

HOOFDSTUK 26

ex 26.01 Metaalertsen, ook indien geconcentreerd, met uitzondering van looderts, van zinkerts en van produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.; geroost ijzerkies (pyrietas)

26.02

ex 26.03 Metaalassen en metaalresiduen (andere dan die bedoeld bij post 26.02)

welke metaal of metaalverbindingen bevatten, met uitzondering van die welke zink bevatten

26.04

HOOFDSTUK 27

27.03

ex 27.04 Cokes en half-cokes, van steenkool, voor de vervaardiging van elektroden, en cokes van turf

27.05

27.05 bis

27.06

ex 27.13 Aardwas (ozokeriet), moutaanwas en turfwas, ruw

27.15

27.17

HOOFDSTUK 31

31.01

ex 31.02 Natuurlijk natriumnitraat

HOOFDSTUK 40

40.01

40.03

40.04

HOOFDSTUK 41

41.09

HOOFDSTUK 43

43.01

HOOFDSTUK 44

44.01

HOOFDSTUK 47

47.02

HOOFDSTUK 50

50.01

HOOFDSTUK 53

53.01

53.02

53.03

53.05

HOOFDSTUK 55

ex 55.02 Lintera van katoen, andere dan ruwe

55.04

HOOFDSTUK 57

57.04

HOOFDSTUK 63

63.02

HOOFDSTUK 70

ex 70.01 Glasscherven en ander glasafval

HOOFDSTUK 71

ex 71.01 Echte parels, onbewerkt

ex 71.02 Natuurlijke edelstenen (half-edelstenen daaronder begrepen), onbewerkt

71.04

71.11

HOOFDSTUK 77

ex 77.04 Beryllium (glucinium), ruw