Lijst G - Lijst van de tariefposten waarover de Lid-Staten met elkaar moeten onderhandelen inzake de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief

  • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
  • 2 - Omschrijving der goederen

ex 03.01 Zeevis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren

03.02 Vis, enkel gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

04.04 Kaas en wrongel

11.02 Grutten, gries, griesmeel, gort en parelgort en andere gepelde, geparelde, gebroken of geplette granen (vlokken daaronder begrepen), met uitzondering van gepelde, gepolijste, geglansde of bij het pellen gebroken rijst; graankiemen, ook indien gemalen

11.07 Mout, ook indien gebrand

ex 15.01 Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet

15.02 Ruw of gesmolten rundvet, schapevet en geitevet, premier jus (oleostock) daaronder begrepen

15.03 Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geëmulgeerd, niet vermengd en niet anderszins bereid

ex 15.04 Walvistraan, ook indien geraffineerd

15.07 Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd

15.12 Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid

18.03 Cacaomassa (cacaopasta), ook indien ontvet

18.04 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen

18.05 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker

18.06 Chocolade en andere, voedingsmiddelen, welke cacao bevatten

19.07 Brood, scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren, waaraan geen suiker, honig, eieren, vetstoffen, kaas of vruchten zijn toegevoegd

19.08 Banketbakkerswerk, gebak en biscuit, ook indien deze produkten (ongeacht in welke verhouding) cacao bevatten

21.02 Extracten en essences van koffie, van thee of van maté; preparaten van deze extracten of essences

22.05 Wijn van verse druiven; druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.08 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van 80 graden of meer; gedenatureerde ethylalcohol, ongeacht de sterkte

22.09 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een sterkte van minder dan 80 graden; gedistilleerde dranken, likeuren en andere alcoholhoudende dranken, samengestelde alcoholische preparaten ("geconcentreerde extracten") voor de vervaardiging van dranken

25.01 Zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout); zuiver natriumchloride; zout in oplossing, zoals pekel, moederloog, zeewater

25.03 Zwavel van alle soorten (met uitzondering van gesublimeerde, van geprecipiteerde en van colloïdale zwavel)

25.30 Natuurlijke ruwe boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3Bo3, berekend op het droge gewicht, van niet meer dan 85 percent

ex 26.01 Looderts en zinkerts

ex 26.03 Assen en residuen, welke zink bevatten

27.10 Aardoliën en leisteenoliën, andere dan ruwe; preparaten, welke 70 of meer gewichtspercenten aardoliën of leisteenoliën bevatten en waarvan deze oliën het hoofdbestanddeel zijn, niet elders genoemd noch elders onder begrepen

27.11 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

27.12 Vaseline

ex 27.13 Paraffine, was uit aardoliën of uit leisteenoliën, paraffineachtige residuen (slack wax), ook indien gekleurd

ex 28.01 Jodium, ruw, en broom

28.02 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloidale zwavel ex 28.11 Arseenpentoxyde

28.12 Boorzuur en boorzuuranhydride

28.33 Bromiden en oxybromiden; bronraten en perbromaten; hypobromieten ex 28.34 Jodiden en jodaten

28.46 Boraten en perboraten

ex 29.04 Butylalcoholen en isobutylalcohol (andere dan tertiaire butylalcohol)

ex 29.06 Fenol, kresolen en xylenolen

ex 32.01 Extracten van quebracho en extracten van mimosabast

40.02 Synthetische rubber, al dan niet gestabiliseerde synthetische latex daaronder begrepen; uit oliën vervaardigde factis

44.03 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint

44.04 Hout, enkel vierkant bekakt of vierkant bezaagd

44.05 Hout, enkel overlangs gezaagd of enkel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 5 mm

45.01 Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk

45.02 Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen

47.01 Papierstof

50.02 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

50.03 Afval van zijde (cocons van zijderupsen, ongeschikt om te worden afgehaspeld, alsmede rafelingen daaronder begrepen); vlokzijde, bourette en kammeting

50.04 Garens van zijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

50.05 Garens van vlokzijde, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 62.03 Zakken voor verpakkingsdoeleinden van juteweefsel, gebruikte

ex 70.19 Glazen kralen en onechte parels; onechte edelstenen zijnde imitaties van natuurlijke edelstenen of van synthetische edelstenen en dergelijk klein glaswerk

ex 73.02 Ferrolegeringen (andere dan ferromangaan, bevattende meer dan twee gewichtspercenten koolstof)

76.01 Ruw aluminium; resten of afval van aluminium (1)

77.01 Ruw magnesium; resten en afvallen van magnesium (niet gekalibreerd draaiset daaronder begrepen) (1)

78.01 Ruw lood (ook indien zilverhoudend); resten en afvallen van lood (1)

79.01 Ruw zink; resten en afvallen van zink, (1)

ex 81.01 Ruw wolfram, in poedervorm (1)

ex 81.02 Ruw molybdeen (1)

ex 81.03 Ruw tantalium (1)

ex 81.04 Andere ruwe metalen (1)

ex 84.06 Motoren voor automobielen, voor vliegtuigen en voor schepen, alsmede delen en onderdelen daarvan

ex 84.08 Straalmotoren, alsmede onderdelen en toebehoren daarvan

84.45 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metalen en van metaalcarbiden, met uitzondering van die bedoeld bij de posten 84.49 en 84.50

84.48 Delen, onderdelen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten 84.45 tot en met 84.47, alsmede werkstukhouders en gereedschapshouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, bestemd om op gereedschapswerktuigen te worden gemonteerd; gereedschapshouders voor handgereedschap bedoeld bij de posten 82.04, 84.49 en 85.05

ex 84.63 Overbrengingsorganen voor automobielmotoren

87.06 Delen, onderdelen en toebehoren, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met 87.03

88.02 Vliegtoestellen, zwaarder dan de lucht (vliegtuigen, watervliegtuigen, kabelvliegers, zweefvliegtuigen, autogiro's, hefschroefvliegtuigen, enz.) ; rotochutes

ex 88.03 Delen en onderdelen van vliegtoestellen

(1) De op halffabrikaten toe te passen rechten zullen moeten worden herzien met inachtneming van het recht bepaald voor het ruwe metaal overeenkomstig de procedure genoemd in artikel 21, lid 2, van het Verdrag.