Bijlage III - Lijst van de onzichtbare transacties genoemd in artikel 106 van het Verdrag

 • Zeevrachten, met inbegrip van charterpartijen, havenrechten, uitgaven voor vissersvaartuigen, enz.
 • Binnenvaartvrachten, met inbegrip der charterpartijen. Wegvervoer : reizigers, vrachten en bevrachtingen.
 • Luchtvervoer : reizigers, vrachten en bevrachtingen.

  Betaling door de reizigers van internationale vliegbiljetten, van meervracht voor reisgoed; betaling van de internationale luchtvracht en gecharterde vluchten.

  Ontvangsten uit de verkoop van internationale vliegbiljetten, uit meervracht voor reisgoed, uit internationale luchtvracht en gecharterde vluchten.

 • Voor alle zeeschepen: aanlegkosten (bunkeren, benzine, proviand, onderhoudskosten, reparaties, uitrustingskosten, enz.).

  Voor alle binnenschepen: aanlegkosten (bunkeren, benzine, proviand, onderhoudskosten, kleine kosten van onderhoud en reparatie der schepen, uitrustingskosten, enz.).

  Voor alle commerciële voertuigen: vloeibare brandstoffen, olie, kleine herstelwerkzaamheden, garage, onkosten der chauffeurs en ander mederijdend personeel, enz.

  Voor alle luchtvaartuigen: exploitatie- en handelskosten, daarbij inbegrepen herstelwerkzaamheden aan vliegtuigen en navigatiematerieel.

 • Entrepotkosten en -rechten, pakhuiskosten, inklaring.
 • Douanerechten en heffingen.
 • Kosten ten gevolge van doorvoer.
 • Kosten van herstel en montage.

  Kosten van ombouw, afwerking, loonveredeling en andere dergelijke diensten.

 • Reparatie van schepen.

  Reparatie van vervoermiddelen uitgezonderd schepen en luchtvaartuigen.

 • Technische hulp (hulp met het oog op de produktie en de distributie van goederen en van diensten in alle stadia, verleend gedurende een bepaalde tijd, afhankelijk van het bijzondere object waarvoor deze hulp wordt verleend en bijvoorbeeld omvattende raadplegingen en reizen van deskundigen, het vervaardigen van technische plannen en tekeningen, fabriekscontrole, marktstudiën alsmede opleiding van personeel).
 • Commissie en makelaarsloon.

  Winsten uit doorvoerhandel.

  Bankprovisie en -kosten.

  Representatiekosten.

 • Publiciteit in alle vormen.
 • Zakenreizen.
 • Deelneming door filialen, bijkantoren, enz. in de algemene kosten van hun hoofdkantoor in het buitenland en omgekeerd.
 • Kosten van aannemingswerk (bouw en onderhoud van gebouwen, wegen, bruggen, havens, enz. door gespecialiseerde aannemers, gewoonlijk tegen vaste prijzen na openbare aanbesteding).
 • Bijstortingen, borgtochten en deposito's met betrekking tot de termijnhandel in goederen, verricht volgens de bestaande handelsgebruiken.
 • Toerisme.
 • Persoonlijke reizen en verblijf uit hoofde van studie.
 • Persoonlijke reizen en verblijf om gezondheidsredenen.
 • Persoonlijke reizen en verblijf wegens familieomstandigheden.
 • Abonnementen op couranten, tijdschriften, boeken, muziekwerken. Couranten, tijdschriften, boeken, muziekwerken en grammofoonplaten.
 • Belichte films, commerciële films, voorlichtingsfilms, opvoedkundige films, enz. (huur, rechten, subscripties, kopie- en synchronisatiekosten, enz.)
 • Bijdragen voor verenigingen (contributie).
 • Onderhoud van en lopende herstelwerkzaamheden aan particulier bezit, in het buitenland.
 • Regeringsuitgaven (officiële vertegenwoordigingen in het buitenland, bijdragen aan internationale lichamen).
 • Belastingen en heffingen, gerechtskosten, registratiekosten voor octrooien en fabrieksmerken.

  Schadeloosstellingen.

  Terugbetalingen wegens annulering van contracten en van onverschuldigde bedragen.

  Geldboeten.

 • Periodieke betalingen door de Post-, Telegraaf- en Telefoondiensten, alsmede door openbare vervoerondernemingen.
 • Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde nationaliteit die emigreren.
 • Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde nationaliteit die naar hun vaderland terugkeren.
 • Lonen en salarissen van grensarbeiders en seizoenarbeiders en van andere niet-verblijfhoudenden (onverminderd het recht van de landen het gebruik van vreemde werkkrachten te regelen).
 • Overmakingen door emigranten (onverminderd het recht der landen om de immigratie te regelen).
 • Honoraria en vergoedingen.
 • Dividenden en inkomsten uit winstaandelen.
 • Rente (effecten, hypotheekbrieven, enz.)
 • Huur en pacht, enz.
 • Contractuele aflossingen van leningen (met uitzondering van overschrijvingen van vervroegde aflossingen of van opgelopen achterstallige betalingen).
 • Winst voortvloeiende uit de exploitatie van bedrijven.
 • Auteursrechten.

  Octrooien, tekeningen, fabrieks- of uitvindersmerken (octrooiverleningen en licenties, tekeningen, fabrieks- of uitvindersmerken al of niet beschermd, en overschrijvingen voortvloeiende uit octrooiverleningen en licenties).

 • Consulaire ontvangsten.
 • Pensioenen en dergelijke inkomsten.

  Wettelijke alimentaties en financiële steun in bijzonder benarde gevallen. Termijnafbetalingen van tegoeden, welke zich in een Lid-Staat bevinden en het eigendom van personen zijn die in een andere Lid-Staat woonachtig zijn en over onvoldoende middelen beschikken om in laatstgenoemd land in hun eigen onderhoud te voorzien.

 • Transacties en overmakingen verband houdende met rechtstreekse verzekering.
 • Transacties en overmakingen in verband met herverzekering en retrocessie.
 • Opening en terugbetaling van kredieten van commerciële of industriële aard.
 • Overmakingen naar het buitenland van onbelangrijke bedragen.
 • Documentatiekosten van elke aard, gemaakt voor eigen rekening van erkende deviezenbanken en wisselkantoren.

  Premies van sportbeoefenaars en bij wedstrijden behaalde winsten.

 • Erfenissen.
 • Huwelijksgiften.