Artikel 114: Handelsakkoorden met derde landen

113
Artikel 114
115

De akkoorden bedoeld in de artikelen 111, lid 2 i, en 113 i worden namens de Gemeenschap gesloten door de Raad die gedurende de eerste twee etappes krachtens een met eenparigheid van stemmen genomen besluit handelt en krachtens een met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen besluit daarna.