Artikel 116: Gezamenlijk optreden bij internationale organisaties

115
Artikel 116
117

Voor alle vraagstukken die van bijzonder belang zijn voor de gemeenschappelijke markt treden de Lid-Staten, in het kader van de internationale organisaties die een economisch karakter dragen, na het einde van de overgangsperiode nog slechts gezamenlijk op. De Commissie doet aan de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, voorstellen betreffende de draagwijdte en de uitvoering van dat gezamenlijk optreden.

Gedurende de overgangsperiode plegen de Lid-Staten overleg ten einde hun optreden op elkaar af te stemmen en, voor zover mogelijk, een gelijke houding aan te nemen.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Dit artikel legt de verplichting aan de Lid-Staten op om, waar het om zaken van bijzonder belang voor de Gemeenschappelijke Markt gaat, na de overgangsperiode slechts gezamenlijk op te treden. Ook dit gaat iets verder dan het eigenlijke handelspolitieke terrein, voor zover het b.v. een organisatie als de G.E.E.S. betreft, die vele zaken behandelt, welke hierboven uitgaan.

Daarom is naast de artikelen 111 i en 113 i nog deze speciale bepaling opgenomen, waar juist ook deze andere onderwerpen dan de zuiver handelspolitieke de werking en de positie van de Gemeenschappelijke Markt kunnen raken en dus tot een gezamenlijk optreden nopen.