Directe belastingen: Commissie neemt stappen tegen België omdat het geen nationale maatregelen ter uitvoering van de fusierichtlijn heeft vastgesteld

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 31 januari 2008.

De Europese Commissie i heeft België officieel verzocht de richtlijn van 2005 tot wijziging van de fusierichtlijn (IP/05/193) in nationaal recht om te zetten en haar de nationale uitvoeringsmaatregelen mee te delen. Dit gebeurde in een "met redenen omkleed advies", de tweede stap in de inbreukprocedure waarin artikel 226 van het EG-Verdrag voorziet. Als België zijn nationale wetgeving in kwestie niet wijzigt om gevolg te geven aan het met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak aan het Europese Hof van Justitie i voorleggen.

De Commissie heeft besloten om maatregelen te nemen tegen België omdat het een in 2005 vastgestelde richtlijn[1] niet naar behoren in nationaal recht heeft omgezet. Deze richtlijn wijzigt Richtlijn 90/434/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten.

De uiterste termijn voor de omzetting van het tweede deel van de bepalingen van Richtlijn 2005/19/EG is op 1 januari 2007 verstreken. Volgens artikel 2, leden 2 en 3, van Richtlijn 2005/19/EG moeten de lidstaten de Commissie onverwijld meedelen welke maatregelen zij op nationaal niveau hebben genomen om de bepalingen van de richtlijn uit te voeren.

Aangezien haar op 1 januari 2007 geen nationale uitvoeringsmaatregelen waren meegedeeld, had de Commissie België een aanmaningsbrief toegezonden met het verzoek om haar binnen de twee maanden te antwoorden.

Op deze aanmaningsbrief is evenwel geen antwoord ontvangen en daarom heeft de Commissie besloten om België overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag een met redenen omkleed advies toe te zenden.

Het referentienummer van de Commissie voor deze zaak is 2007/0220.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft België eerder ook al voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gebracht omdat het de bepalingen van dezelfde richtlijn die op 1 januari 2006 hadden moeten zijn omgezet, nog niet in intern recht had omgezet. Het referentienummer van de zaak bij het Hof is C-392/07.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

 

[1] Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 90/434/EEG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten (PB L 58 van 4.3.2005, blz. 19-27).