Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Dit agentschap i stimuleert onderzoek en innovatie in Europa. Hiervoor worden kennis- en innovatiegemeenschappen in het leven geroepen, de zogenaamde KIC's (Knowledge and Innovation Communities) waarin Europese universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven hun krachten bundelen. Momenteel zijn er KIC's voor de thema's informatie- en communicatietechnologie, duurzame energie, klimaatverandering, volksgezondheid en grondstoffen. Nederlandse universiteiten zijn sterk vertegenwoordigd in deze KIC's. Het is de bedoeling dat de KIC's de beste talenten van Europa en daarbuiten weten aan te trekken.

Naast de stimulering van innovatie met KIC's wil het EIT nieuwe oplossingen aandragen voor grote uitdagingen als globalisering en klimaatverandering. Verder stelt het EIT zich ten doel de economische groei en werkgelegenheid te bevorderen door een betere samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Boedapest

Locatie (land)

Hongarije

Grondslag

Verordening (EG) 294/2008

Oprichting

maart 2008

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie i

Ondersteuning beleid

Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

In de EU2020-strategie i die de Europese Unie wil omvormen naar een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid, worden kennis en innovatie genoemd als de belangrijkste drijfveren voor de toekomst van de EU. Het uitbouwen van de kenniseconomie speelt daarbij een belangrijke rol, omdat Europa zo zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Het EIT moet daaraan een bijdrage leveren door onderzoek en ontwikkeling in Europa te bevorderen en te coördineren.

Nieuwe ideeën dienen te worden gestimuleerd, zodat er een vrij verkeer van kennis ontstaat. Om dit te bereiken zijn in december 2009 drie kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC's) in het leven geroepen voor de thema's klimaatverandering, duurzame energie en informatie- en communicatietechnologie. De KIC's worden geselecteerd voor een termijn van 7 tot 15 jaar.

Taken van het EIT:

  • stimuleren van innovatie
  • aantrekken van investeringen in innovatie
  • samenbrengen van het wetenschappers, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven
  • verbeteren van universiteiten

3.

Organisatie

Het EIT is in veel opzichten een nieuw fenomeen. Niet alleen is het volkomen onafhankelijk en autonoom in het nemen van besluiten, maar het is ook het eerste Europese initiatief waarbij de drie zijden van de kennisdriehoek - hoger onderwijs, onderzoek en innovatie - worden samengebracht, met een duidelijke focus op het bedrijfsleven.

Het instituut wordt gefinancierd door onder meer de EU. Voor de periode 2008-2013 bedroeg deze EU-financiering 308,7 miljoen euro. Daarnaast ontvangt het EIT middelen uit publieke en private fondsen, waarmee in totaal een budget van 2,4 miljard euro was gemoeid.

Voor de periode 2014-2020 bedraagt de EU-financiering 2,38 miljard euro. Hiermee komt het totale budget van EIT voor die periode op 2,7 miljard euro.

Elke KIC heeft een omzet van ten minste 50 tot 100 miljoen euro per jaar. De KIC's tekenen een 7-jarige raamwerkovereenkomst met het EIT. Om een snelle en soepele start mogelijk te maken, heeft het EIT de KIC's een startkapitaal ter beschikking gesteld van in totaal 3 miljoen euro.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Anders dan bij veel andere Europese agentschappen hebben de Europese landen geen vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het EIT.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederlandse universiteiten zijn sterk vertegenwoordigd in de KIC's

  • voor het thema ICT zijn de Universiteit Twente, de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft de belangrijkste partners. Daarnaast doen ook Philips, TNO en enkele andere Nederlandse instituten mee;
  • voor het thema duurzame energie is de Technische Universiteit Eindhoven een belangrijke partner. Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Gasunie participeren in deze KIC;
  • voor het thema klimaatverandering zijn de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Wageningen belangrijke partners.

6.

Meer informatie